• N. buccalis

  På dette sted ligger n. buccalis umiddelbart medialt for temporalissenen og forkanten af ramus mandibulae ved den grønne pil.

 • Innerverer kindens hud

  N. buccalis innerverer kindens hud.

 • Innerverer slimhinden

  samt slimhinden.

 • Den faciale gingiva i underkæben

  samt den faciale gingiva i underkæben ud for molarerne.

 • Innerverer tonsiller og ganebuer

  Disse grene innerverer tonsiller og ganebuer.

 • N. sublingualis

  Før n. lingualis afsender den n. sublingualis (E).

 • N. sublingualis

  N. sublingualis innerverer gingiva lingualt i underkæben, sammen med n. lingualis

 • N. sublingualis

  samt mundbundens slimhinde.

 • N. lingualis ender i tungen

  Selve n. lingualis ender med sine grene i tungen.

 • N. lingualis løber under ductus submandibularis

  I regio sublingualis løber n. lingualis (N) under ductus submandibularis (D) på vej op i tungen. Det sker foran forkanten af m. hyoglossus.

 • N. lingualis

  N. lingualis innerverer forreste to tredjedele af tungens slimhinde. Dens bageste grænse ligger foran papillae vallatae. Det er samme grænse som gælder smagstrådene i chorda tympani.

 • Chorda tympani

  Nær bagkanten af m. pterygoideus medialis (E) modtager n. lingualis chorda tympani (K).

 • N. buccalis

  N. buccalis (T), afgår i spatium lateropharyngeum.

 • Chorda tympani

  Chorda tympani (K) indeholder parasympatiske tråde med trofisk centrum i den parasympatiske facialiskerne i hjernestammen, nucl. salivatorius superior.

 • N. buccalis

  Den går igennem pterygoidermuren, ved (T), mellem de to hoveder af m. pterygoideus lateralis.

 • Chorda tympani

  Trådene fortsætter til n. lingualis (L) og videre til ggl. submandibulare (G).

 • N. buccalis

  Efter at have passeret pterygoidermuren ved den røde pil, kommer den ind i regio infratemporalis, hvor den fortsætter frem til forkanten af m. pterygoideus medialis. Det svarer omtrent til forkanten af ramus mandibulae. Her forlader den regio infratemporalis og går lateralt for m. buccinator, der ses til højre i tegningen.

 • Danner synapse med de multipolare nerveceller

  I gangliet danner trådene i n. lingualis synapse med de multipolare nerveceller i gangliet.

 • Gl. submandibularis og gl. sublingualis

  Neuriterne fra de multipolare nerveceller i gangliet går til gl. submandibularis (E) og gl. sublingualis (U).

 • N. lingualis

  Den sensitive rod til ggl. submandibulare kommer fra n. lingualis (L). Trådene har trofisk centrum i ggl. trigeminale, der ses øverst.

 • A. facialis

  De sympatiske tråde kommer fra det sympatiske plexus omkring a. facialis (A). De sympatiske tråde går ligesom de sensitive ubrudt igennem det parasympatiske ganglie.

 • Nucl. tractus solitarii

  Smagstrådene i chorda tympani kommer fra de forreste to tredjedele af tungen. De har trofisk centrum i ggl. geniculi (I). Da smagstråde er sensitive tråde er cellen i ggl. geniculi en pseudounipolar nervecelle. Derfra fortsætter neuriten til smagskernen i hjernestammen. Smagskernen er nucl. tractus solitarii, den ovale figur til venstre.

 • Papillae vallatae

  Smagstrådene i chorda tympani kommer fra de forreste to tredjedele af tungen. Det vil sige foran papillae vallatae (D). Papillae vallatae og dorsum linguae, pars postsulcalis derimod innerveres af n. glossopharyngeus.

 • N. lingualis

  N. lingualis afsender smågrene, der går igennem svælgmuskulaturen. Grenene er markeret (F).

 • N. lingualis

  Kort efter at n. lingualis har forladt regio infratemporalis ligger den på knoglen ved (L) udfor visdomstanden. (T) er raphe pterygomandibularis med udspring af m. buccinator lateralt og svælgvæg medialt, dvs. til højre for (T).

 • N. alveolaris inferior

  N. alveolaris inferior løber ind i regio infratemporalis, idet den går igennem spatium pterygomandibulare ved (A). Det vil sige mellem pterygoideus medialis og lateralis og ramus mandibulae.

 • N. lingualis

  Idet nerven ligger på knoglen ud for visdomstanden er den dækket af slimhinde. (L) markerer nerven kort før den dækkes af slimhinden ud for visdomstanden.

 • N. alveolaris inferior

  Derefter ligger n. alveolaris inferior i regio infratemporalis. Kort efter vil den herfra gå igennem foramen mandibulae.

 • N. lingualis

  Ved operation i dette område kan man komme til at overskære n. lingualis, hvis man ikke er opmærksom på dens beliggenhed på knoglen under slimhinden. Det kan ske, hvis man ikke kan trække visdomstanden ud på normal måde, men må operere den ud.

 • N. mylohyoideus

  Før n. alveolaris inferior går igennem foramen mandibulae afsender den n. mylohyoideus (Æ). Den er motorisk og løber fremad mellem m. pterygoideus medialis (H) og ramus mandibulae (D).

 • N. lingualis

  I trigonum submandibulare ligger n. lingualis lateralt på m. hyoglossus (J). Nerven ligger lige over ganglion submandibulare (G). N. lingualis har kun kort forløb i trigonum submandibulare. Derefter fortsætter den ind i regio sublingualis. Det sker når den passerer den stiplede linie ved bagkanten af m. mylohyoideus.

 • N. mylohyoideus

  Ved forkanten af m. pterygoideus medialis (Æ) går n. mylohyoideus ind i trigonum submandibulare, hvor den ligger i sulcus mylohyoideus på mandibula.

 • N. lingualis

  Så snart n. lingualis (N) passerer bagkanten af m. mylohyoideus, befinder den sig i regio sublingualis, stadig lateralt på m. hyoglossus.

 • N. mylohyoideus

  N. mylohyoideus innerverer m. mylohyoideus (Y), samt venter anterior m. digastrici (G).

 • N. alveolaris inferior

  N. alveolaris inferior løber i canalis mandibulae under tænderne frem i midtlinien.

 • N. alveolaris inferior

  Den innerverer samtlige tænder i underkæben.

 • N. alveolaris inferior

  Endvidere afsender den n. mentalis (Ø) igennem foramen mentale (H).

 • N. mentalis

  N. mentalis innerverer den faciale gingiva ud for fortænder, hjørnetænder og præmolarer i underkæben.

 • N. mentalis

  Underlæbens hud.

 • N. mentalis

  Underlæbens slimhinde.

 • N. mentalis

  Hagens hud.

 • N. lingualis

  N. lingualis (G) begynder i spatium lateropharyngeum, hvor den afgår sammen med n. alveolaris inferior. Den løber nedad og fremad.

 • N. lingualis

  N. lingualis løber gennem spatium pterygomandibulare ved (L) og ind i regio infratemporalis.

 • N. lingualis

  I regio infratemporalis ligger n. lingualis (N) foran og medialt for n. alveolaris inferior. Den forlader regionen ved den røde pil, dvs. ved forkanten af m. pterygoideus medialis.

 • N. alveolaris inferior

  Den største af dem er n. alveolaris inferior (A), der dog på et lille stykke også indeholder motoriske tråde. Den afgår fra n. mandibularis (N) i spatium lateropharyngeum lige under foramen ovale (E). Afgangen sker bag pterygoidermuren, der her er delvis fjernet. Nerven løber nedad og fremad til regio infratemporalis.

 • NERVUS MANDIBULARIS    2. trin – Lektion 1

  Manuskript nr. 475 / dias 251, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Tre store sensitive nervegrene i regio infratemporalis

  Der er tre store sensitive nervegrene i regio infratemporalis af speciel odontologisk interesse. n. alveolaris inferior n. lingualis n. buccalis.