Vejledning til skriftlig eksamen for tandlægestuderende (GRUNDMODUL)

Eksamen i anatomi, grundmodul, består af to skriftlige deleksaminer. Først en Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) med Essayopgaver (1.dag). Derefter en  Spot-MC-test (flervalgsopgaver) (dage(n) efter).

Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) omfatter et opgavesæt med 70 MC-opgaver og dertil yderligere en essayopgave.

Essayopgaven besvares i et omfang, der kan være på cirka en A4 side (Wiseflow program). Den giver op til max 40 points.

De fleste af MC spørgsmålene svarer til (men er ikke nødvendigvis identiske med) opgaver fra opgavesamlingen, der er på nettet Multiple Choice opgaver online.

Enkelte alm MC-opgaver skal løses ved brug af markering på tegning af vævstype (fra atlas). Et ledsagende histologisk farvebillede af samme vævsområde (ikke pensum) kan evt indgå i opgaven for at støtte skelnen mellem vævshovedtyper.

Der er afsat ialt 4 timer til til besvarelse af 70 opgaverddca 3timer) og essayopgaven (ca 1 time). Eksamenslokalet må forlades, så snart opgaverne er besvaret i wiseflow. Alle papirer inclusiv eventuel personlig facitliste  afleveres.

Det er tilladt at skrive en “facitliste”. Afleveres besvarelsen inden eksamenstiden er udløbet, skal facitlisten deponeres hos eksamensvagten. Husk derfor at påføre dit eksamensnummer. Både deponerede facitlister og officiel facitliste fremlægges til afhentning på anatomisk afsnit hurtigst muligt efter prøvens afslutning.

Spot-eksamen (‘praktisk del’) omfatter et trykt opgavesæt med 10 multiplechoice-opgaver, der hver knytter sig til et præparat fra anatomisk museum. Præparaterne er fordelt i 5 “båse” med 2 præparater i hver “bås”. Der er afsat 4 minutter til besvarelse af de to opgaver, der knytter sig til en “bås”. Sæt ring om bogstaver ud for  de svar du vælger. Et lydsignal, angiver når tiden 4 min er udløbet, og alle flytter derefter straks til næste “bås”. Når alle 10 præparater er gennemgået, føres svarene ind på wiseflow på sædvanlig måde. Hertil er afsat 2 x 4 minutter, hvor man bliver siddende 8 minutter i den samme “bås”.  Alle papirer inclusiv opgavesæt med dine markerede svar, og en eventuel personlig facitliste  afleveres.

For at sikre at den aktuelle struktur hurtigt kan findes, er præparaterne forsynet med en rød “sigteramme”, dvs. en “firkant” indenfor hvilken den pågældende struktur skal søges. Husk at kigge vinkelret på glasset gennem sigterammen. Præparaterne vælges blandt museums-præparaterne, der anvendes i præparatkursus. Strukturer, der indgår i opgaverne, er nævnt i kursets tekst, spørgsmål og/eller svar.

Opgaverne til spoteksamen vælges fra samlingen i “Spotopgaver”, der indgår i bogpakken. Spot-MC-opgaver er vægtet x 2 højere end almindelige MC-opgaver (max 20p x 2 = max 40 points).

Det er tilladt at nedskrive sine spot-svar på en seddel, der afleveres sammen med det øvrige materiale. Efter prøven kan sedlen hentes sammen med afdelingens facitliste. For at afvikle spoteksamen mest praktisk opfordres dem, der ikke vil deltage, til at melde fra i tide, dvs. umiddelbart efter den første skriftlige eksamen.

Den alm. skriftlige og spoteksamen udgør en helhed med pointberegning der er oplæg til  karaktergivning (12-skalaen). Eksaminander, der af en eller anden grund ikke deltager i spotprøven, består alligevel eksamen, hvis de ved den skriftlige del opnår et pointtal, der svarer til 70% (eller mere) af det samlede pointtal (220 p.) for den skriftlige og praktiske del og essay-opgaven.

ALLE MC opgaver SKAL besvares,- også ved eventuel total usikkerhed (her er det dog anbefalet kun at markere et enkelt svar).

Vedrørende karaktergivning til skriftlig eksamen:

95 – 100 % af maximale antal points = 12

90 – 94 % = 10

80 – 89 % = 7

75 – 79 % = 4

70 – 74 % = 02

40 – 69 % = 00

0 – 39 % = -3