Vejledning til skriftlig eksamen for tandlægestuderende (Grundmodul)

Eksamen i anatomi, grundmodul, består af to skriftlige deleksaminer. Først en Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) med 4 Essayopgaver (1.dag). Derefter en  Spot-MC-test med billeder (flervalgsopgaver) (dage efter).

Alm. Multiplechoice-test (flervalgsopgaver) omfatter et opgavesæt med 70 MC-opgaver og dertil yderligere 4 essayopgaver.

Essayopgaven besvares i et omfang, der kan være på cirka en halv-hel A4 side (Wiseflow program).

De fleste af MC spørgsmålene svarer til (men er ikke nødvendigvis 100% identiske med) opgaver fra opgavesamlingen, der er på nettet Multiple Choice opgaver online.

Enkelte alm MC-opgaver skal løses ved brug af markering på tegning af vævstype (fra atlas). Et ledsagende histologisk farvebillede af samme vævsområde (ikke pensum) kan evt indgå i opgaven for at støtte skelnen mellem vævshovedtyper.

Der er afsat ialt 4 timer til til besvarelse af 70 opgaverdd (ca 3timer) og essayopgaven (ca 1 time). Eksamenslokalet må forlades, så snart opgaverne er besvaret i wiseflow. Alle papirer inclusiv eventuel personlig facitliste  afleveres.

Det er tilladt at skrive en “facitliste”. Afleveres besvarelsen inden eksamenstiden er udløbet, skal facitlisten deponeres hos eksamensvagten. Husk derfor at påføre dit eksamensnummer. Både deponerede facitlister og officiel facitliste fremlægges til afhentning på anatomisk afsnit hurtigst muligt efter prøvens afslutning.

Spot-eksamen (‘praktisk del’) omfatter et digitalt opgavesæt med 10 multiplechoice-opgaver med billede og udsnitsforstørrelse, der hver knytter sig til et præparat fra anatomisk museum.  For at sikre at den aktuelle struktur hurtigt kan findes, er præparaterne forsynet med en rød “sigteramme”, dvs. en “firkant” indenfor hvilken den pågældende struktur er i midten. Præparaterne vælges blandt museums-præparaterne, der anvendes i præparatkursus og spotopgaver. Strukturer, der indgår i opgaverne, er nævnt i kursets tekst, spørgsmål og/eller svar.

Opgaverne til spoteksamen vælges fra samlingen i “Spotopgaver”, der indgår i bogpakken. Spot-MC-opgaver er vægtet højere (ca x2) end almindelige MC-opgaver.

Den alm. skriftlige og spoteksamen udgør en helhed der er oplæg til  karaktergivning (12-skalaen).

ALLE MC opgaver SKAL besvares,- også ved eventuel total usikkerhed (her er det dog anbefalet kun at markere et enkelt svar).

Vedrørende karaktergivning til skriftlig eksamen:

95 – 100 % af maximale antal points = 12

90 – 94 % = 10

80 – 89 % = 7

75 – 79 % = 4

70 – 74 % = 02

40 – 69 % = 00

0 – 39 % = -3