Dem-130 / Bord 2 - Nederste hylde

bord 2

Præparatet set forfra.
hepar (bemærk snitfladen) (blåt og hvidt mærke)
fundus vesicae felleae (hvidt og rødt mærke)
gaster (stort rødt og grønt mærke)
splen (bemærk snitfladen) (hvidt og grønt mærke)
pancreas (3 gule mærker)
proc. uncinatus pancreatis (gult, rødt og gult mærke)
duodenum (gult og blåt mærke)
jejunum /gult og hvidt mærke)
ileum (gult og sort mærke)
størstedelen af jejunum og ileum er fjernet (tyk sort bøjle viser forbindelsen)
caecum (hvidt og gråt mærke)
appendix vermiformis (grønt og sort mærke)
colon ascendens (rødt og gråt mærke)
colon transversum (gråt og blåt mærke)
colon descendens (hvidt, gråt og hvidt mærke)
colon sigmoideum (3 blå mærker)
ductus choledochus s. biliaris (rødt og blåt mærke)
ductus cysticus (hvid ring)
ductus hepaticus communis (2 røde mærker)
testis (grønt mærke)
ductus deferens (2 hvide ringe)
øverst til venstre i præparatet er trachea og hovedbronchier indsats
Kar.
Hjertet (rødt mærke)
auricula dxt. (grønt og gult mærke)
auricula sin. (grønt og hvidt mærke)
aorta ascendens (rødt og gult mærke)
aortas afgang (2 røde mærker)
a. coronaria dxt. (i sulcus coronarius) (sort ring)

(r. marginalis (rød og hvid ring))
a. coronaria sin. (under auricula sin.) (hvid ring)
r. descendens (gul og grøn ring)
arcus aortae (grønt og rødt mærke)
a. anonyma (rød og hvid bøjle)
a. carotis communis sin. (rød og grå bøjle)
a. subclavia sin. (rød og sort bøjle)

viscerale grene fra aorta descendens
a. bronchialis sin. (ses på lille præparat) (hvid ring)
(a. bronchialis dxt. afgår fra 3. a. intercostalis eller a. bronchialis sin. sup.)

uparrede viscerale grene fra aorta abdominalis:
truncus coeliacus, ses ikke, men kan lokaliseres ved hjælp af dens tre grene:
a. splenalis (stor rød ring ses under ventriklen)

rr. splenalis (gule ringe)
(a. gastroepiploica sin. (gul og blå ring))

a. hepatica communis (hvidt mærke)
a. hepatica propria (her kun ca. 2 mm) (gult mærke)
a. hepatica dxt. (rød og sort ring)
a. cystica (rød og gul ring)
a. hepatica sin. (rød og blå ring)
(a. gastrica dxt. (hvid og grøn ring))
(a. gastroduodenalis (hvid og sort ring))

(a. gastroepiploica dxt. (hvid og gul ring))
(a. pancreaticoduodenalis sup. (skimtes under pancreas)

a. gastrica sin. (gul og grøn ring)
(rr. oesophagei (grøn og blå ring))
a. mesenterica sup. (hvide bøjler)
de mange farvede ringe angiver grene fra

a. mesenterica sup. og inf. til viscera
a. mesenterica inf. ses bedst bagfra
Vener.
v. cava sup. (blå bøjle)
v. portae (stor rød bøjle ses i leverruden)
Hjertets vener.
(v. cordis magna (blå ring))
(v. cordis parva (gul ring))
(v. marginalis dxt. (grøn ring))
Lungekarrene.
truncus pulmonalis (sort og hvidt mærke)
aa. pulmonales (grønne bøjler)
vv. pulmonales (gule bøjler)

Præparatet set bagfra.
oesofagus (sort hvid bøjle)
gaster (stort rødt og grønt mærke)
jejunum (gult og hvidt mærke)
ileum (gult og sort mærke)
caecum (hvidt og gråt mærke)
appendix vermiformis (grønt og sort mærke)
colon ascendens (rødt og gråt mærke)
colon transversum (gråt og blåt mærke)
colon descendens (rødt, hvidt og rødt mærke)
colon sigmoideum (3 blå mærker)
lobus dxt. hepatis (blåt og hvidt mærke)
lobus caudatus hepatis (2 blå mærker)
lobus sin. hepatis (blåt og sort mærke)
diafragma (rest) (gult, rødt og grønt mærke)
pancreas (3 gule mærker)
splen (grønt og hvidt mærke)
ren dxt. (gult, grønt og gult mærke)
gl. suprarenalis dxt. (rødt og gråt mærke)
ureter dxt. (hvid og sort ring)
testis (grønt mærke)
ductus deferens (2 hvide ringe)
på højre testis bemærkes m. cremaster, der indgår i
en af hinderne om testis (blå bøjle). På venstre side er hele scrotum med det parietale blad af tunica vaginalis (peritoneum omkring testis) fjernet. Epididymis med caput epididymidis (grønt og hvidt mærke) ses. Adskillelsen mellem testis og epididymis er vist med gult folie.
Kar.
auricula dxt. cordis (grønt og gult mærke)
auricula sin. (grønt og hvidt mærke)
r. circumflexus (fra a. coronaria sin.) (grøn og hvid ring)
a. pulmonalis (grønne bøjler)
arcus aortae (grønt og rødt mærke)
a. anonyma (rød og hvid bøjle)
a. carotis communis sin. (rød og grå bøjle)
a. subclavia sin. (rød og sort bøjle)
aorta descendens, pars thoracalis (2 røde mærker)
parietale grene:
aa. intercostales (9 par) (røde sonder)
(a. subcostalis (sort sonde))

viscerale grene:
a. bronchialis (ses på lille præparat) (hvid ring)
grene til pericardium (hvid og gul ring)
grene til oesofagus (brune ringe)

aorta descendens, pars abdominalis (rødt, hvidt og rødt mærke)
parietale grene:
aa. lumbales (4 par) (rosa sonder)
grene til diafragma (a. phrenica inf.) (rød, sort og gul ring)
a. sacralis media (gul ring)

parrede viscerale grene:
a. renalis (lysegrøn bøjle)
grene til binyrerne (a. suprarenalis sup. og med. og inf.) (1, 2 og 3 orange ringe)
a. testicularis (violet ring, 3 steder)

uparrede viscerale grene:
truncus coeliacus ses ikke, men kan lokaliseres ved hjælp af dens største gren
a. splenalis (stor rød ring)
de øvrige grene fra truncus coeliacus ses fra forsiden

a. mesenterica sup. (2 hvide bøjler, der ses under pancreas)
a. mesenterica inf. (stor rød og hvid ring)
de mange farvede ringe angiver grenene fra de uparrede viscerale arterier til intraperitoneale og sekundært retroperitoneale organer


a. iliaca communis (grøn og hvid bøjle)
a. hypogastrica (hvid bøjle)
a. iliaca externa (grøn bøjle)
v. pulmonalis (gule bøjler)
v. cava sup. (blå bøjle)
v. azygos (blå og rød bøjle)
tilløb til v. azygos svarer til grenene fra aorta thoracalis (blå sonder)
v. splenalis (mørkegrøn bøjle)
v. mesenterica inf. munder i v. splenalis (grå bøjle)
v. mesenterica sup. (gul bøjle, der skimtes mellem grå bøjle omkring v. mesenterica inf. og de to hvide bøjler omkring a. mesenterica sup.
v. portae (rød ring), v. portae dannes ved sammenløb af v. splenalis og v. mesenterica sup. V. portae's begyndelse kan findes ved at følge v. splenalis
grene af v. portae i leveren (rød bøjle). I leveren fortsætter blodet fra v. portae til vv. hepaticae
vv. hepaticae er dissekeret fri i leveren (hvide bøjler)
v. cava inf. (hvid og blå bøjle under højre nyre og kort før indmundingen i hjertet). V. cava inf. modtager bl.a. tilløb fra vv. hepaticae
På det lille præparat ses:
trachea (pars membranacea) (gråt og hvidt mærke)
bronchus dxt. (2 grå mærker)
bronchus sin. (gråt og sort mærke)
carina (i ruden) (sort mærke)

Placering

bord 2

Præparatet set forfra.

Præparatet set bagfra.

Emner

 • Fordøjelseskanalen Abdomen
 • Fordøjelseskanalen Appendix vermiformis
 • Fordøjelseskanalen Cavitas pelvis
 • Fordøjelseskanalen Coecum
 • Fordøjelseskanalen Colon ascendens
 • Fordøjelseskanalen Colon descendens
 • Fordøjelseskanalen Colon sigmoideum
 • Fordøjelseskanalen Colon transversum
 • Fordøjelseskanalen Ductus choledochus
 • Fordøjelseskanalen Ductus cysticus
 • Fordøjelseskanalen Ductus hepaticus communis
 • Fordøjelseskanalen Fundus vesicae felleae
 • Fordøjelseskanalen Haustra
 • Fordøjelseskanalen Ileum
 • Fordøjelseskanalen Ileum terminale
 • Fordøjelseskanalen Intestinum tenue
 • Fordøjelseskanalen Intestinum tenue mesenteriale
 • Fordøjelseskanalen Jejunum
 • Fordøjelseskanalen Pancreas
 • Karsystem Aorta abdominalis
 • Karsystem Aorta ascendens
 • Karsystem Arcus aortae
 • Karsystem A. colica media
 • Karsystem A. cystica
 • Karsystem A. gastroduodenalis
 • Karsystem A. gastroepiploica dextra
 • Karsystem A. hepatica communis
 • Karsystem A. hepatica propria
 • Karsystem A. iliaca communis
 • Karsystem A. iliaca externa
 • Karsystem A. iliaca interna
 • Karsystem Aa. intestinales
 • Karsystem Aa. jejunales
 • Karsystem A. lienalis
 • Karsystem Aa. lumbales
 • Karsystem A. mesenterica inferior
 • Karsystem A. mesenterica superior
 • Karsystem Aa. phrenicae inferiores
 • Karsystem A. renalis
 • Karsystem A. sacralis mediana
 • Karsystem A. spermatica interna
 • Karsystem A. suprarenalis (media)
 • Karsystem A. suprarenalis inferior
 • Karsystem Ramus interventricularis anterior
 • Karsystem Rr. oesophagei
 • Karsystem Truncus brachiocephalicus
 • Karsystem Truncus pulmonalis
 • Karsystem V. axygos
 • Karsystem V. cava inferior
 • Karsystem V. cava superior
 • Karsystem V. hepatica
 • Karsystem Vv. hepaticae
 • Karsystem V. iliaca communis
 • Karsystem Vv. intestinales
 • Karsystem V. lienalis
 • Karsystem V. mesenterica inferior
 • Karsystem V. mesenterica superior
 • Karsystem V. portae
 • Karsystem V. pulmonalis