Db-17 / 9-1-2-3-4-5-6-7-8-9

skab 9

TINDINGEBENET - os temporale - serie
Db 17 I - II:       de fire knogledele, der indgår i os temporale
Db 17 III - V:     overfladedetaljer på os temporale
Db 17 VI - VII:   åbninger på os temporale
Db 17 VIII - XI:  cavitas tympani med relationer
Db 17 XII - XIII:  indre øre og canalis facialis
Db 17 XIV - XVI: pars petrosa hos nyfødt

Db 17 I, os temporale set lateralt fra og nedefra
klippebenet eller fjeldbenet - pars petrosa - (rød farve)
skældelen - squama temporalis - (gul farve)
den pladeformede del - pars tympanica - (blå farve)
det vorteformede fremspring - processus mastoideus - (grøn farve)
fremspring/udløber - processus styloideus - (sort farve)

Db 17 II, os temporale set medialt fra
klippebenet eller fjeldbenet - pars petrosa - (rød farve)
skældelen - squama temporalis - (gul farve)
den pladeformede del - pars tympanica - (blå farve)
det vorteformede fremspring - processus mastoideus - (grøn farve)
fremspring/udløber - processus styloideus - (sort farve) 

Db 17 III, os temporale sinister set lateralt fra
pars squamosa (facies temporalis), nr. 1
pars tympanica, nr. 2
processus mastoideus, nr. 3
fossa mandibularis, nr. 8
processus zygomaticus, nr. 12
margo parietalis (prikket rød linie)
kanten der indgår i sutura zygomaticotemporalis (stiplet rød linie)
margo occipitalis (prikket sort linie)
margo sphenoidalis (stiplet sort linie)
incisura parietalis danner forbindelse med angulus mastoideus ossis parietalis (sort pil)
sulcus a. temporalis mediae (rød linie)
tuberculum articulare - den forreste rod af processus zygomaticus (blå flade)
processus retroarticularis - den midterste rod af processus zygomaticus (gul flade)
linea supramastoidea - den bageste rod af processus zygomaticus der fortsætter i linea temporalis inferior (grøn linie)
spina suprameatum (sort flade)
fissura tympanomastoidea (blå linie)
sutura squamoso-mastoidea - rest (sort linie)
foramen mastoideum - til v. emissaria mastoidea og ramus mastoideus a. occipitalis (blå sonde)

Db 17 IV, os temporale dexter set medialt fra
pars petrosa facies posterior, nr. 4
pars petrosa facies anterior, nr. 5
pars squamosa facies cerebralis, nr. 6
sulcus sinus petrosi inferioris, nr. 7 (hvidt tal)
sulcus sinus petrosi superioris, nr. 9 (hvidt tal)
sulcus sigmoideus, nr. 10 (hvidt tal)
tegmen tympani, nr. 13
margo anterior - er kort (stiplet rød linie)
margo posterior (prikket rød linie)
margo superior (stiplet sort linie)
impressio trigemini - fremkaldt af ggl. trigeminale (gul flade)
eminentia arcuata - fremkaldt af canalis semicircularis anterior (= superior) (rød flade)
sutura petrosquamosa (sort linie)
sulcus nervi petrosi majoris og hiatus canalis nervi petrosi majoris (blå sonde)
sulcus nervi petrosi minoris og hiatus canalis nervi petrosi minoris (rød sonde)
apertura interna canalis carotici - ved spidsen af pars petrosa og gribende over på facies inferior (og anterior) (stor rød sonde)
porus acusticus internus - fører ind i meatus
acusticus internus (gul sonde)
fossa subarcuata - udfyldt af duraduplikatur (sort flade over 4)
apertura externa aqueductus vestibuli - passeres af
ductus endolymfaticus (grøn flade)
apertura externa canaliculi cochlease - passeres af
ductus perilymfaticus og v. canaliculi cochleae (grøn sonde på facies inf.)
processus intrajugularis (gul flade)
incisura jugularis (sort linie - lateralt for den foregående)

Db 17 V, os temporale dexter set nedefra
fossa mandibularis, nr. 8
fossa jugularis (optager den øvre udvidelse på v. jugularis int.: bulbus v jugularis sup.), nr. 11
em>kæbeledskapslens tilhæftning (stiplet rød linie)
fissura tympanosquamosa (sorte linier) a
fissura petrotympanica ) markeret ( b
fissura petrosquamosa ) med ( c
proc. inferior tegminis tympani fra pars petrosa - den
spalter fissura tympanosquamosa (gul flade)
proc. styloideus - tjener til udspring for ligamentum
stylohyoideum, lig. stylomandibulare, m. stylohyoideus, m. styloglossus og m. stylopharyngeus (sort flade)
foramen stylomastoideum - udvendig åbning for
canalis facialis (gul sonde)
apertura externa canalis carotici og canalis caroticus -
til a. carotis int., plexus venosus caroticus int. og det sympatiske plexus caroticus internus (rød flade)
canaliculi caroticotympanici - fører til cavitas tympani med nn. caroticotympanici og rami caroticotympanici a carotis internae (gule sonder)
fossula petrosa - "optager" ggl. inferius n. glossopharyngei
canaliculus tympanicus - begynder i fossula petrosa
og indeholder n. tympanicus og a. tympanica inferior (grøn sonde)
apertura externa canaliculi cochleae (grøn flade)
canaliculus mastoideus - i fossa jugularis og indeholder ramus auricularis n. vagi
sulcus a. occipitalis - til a. occipitalis (rød linie)
incisura mastoidea - udspring for venter post. m. digastrici (blå flade)

Db 17 VI - VII, åbninger og kanaler på os temporale
(Oplysninger om indhold findes ovenfor Db 17 III - V)

Db 17 VI, os temporale sinister set forfra (billed på vej)
canalis caroticus (foramen caroticum int.) (rød flade)
sulcus nervi petrosi majoris og hiatus canalis nervi petrosi majoris (blå sonde)
sulcus nervi petrosi minoris og hiatus canalis nervi petrosi minoris (rød sonde)
semicanalis m. tensoris tympani (grøn sonde)
semicanalis tubae auditoriae - benede del af det Eustachiske rør (gul sonde)
de to ovenfor nævnte kanaler danner canalis musculotubarius og skilles indbyrdes af septum canalis musculotubarii
apertura externa canalis carotici (brun sonde)

Db 17 VII, os temporale dexter set nedefra
canalis musculotubarius (rød sonde)
canalis caroticus - vinkelbøjet (hvid sonde)
canaliculi caroticotympanici (gule sonde)
canaliculus tympanicus (grøn sonde)
apertura externa canaliculi cochleae (blank sonde)
canaliculus mastoideus (blå sonde)
foramen stylomastoideum (brun sonde)
fissura petrotympanica (sort linie)

Db 17 VIII - XI, snitflader gennem pars petrosa med cavitas tympani
 

Db 17 VIII, os temporale sinister set medialt fra
er et oversigtspræparat med markering af snitføringen på præparaterne IX, X og XI.
(med stiplet sort linie er også vist snitføringen på Db 17 XII, men dette snit er IKKE markeret)
snitføring for Db 17 IX (stiplet rød linie)
snitføring for Db 17 X (stiplet rød linie)
snitføring for Db 17 XI (sort linie)

Db 17 IX, snit gennem pars petrosa af os temporale dexter
på knoglestykket til højre ses:
2. og 3. stykke af canalis facialis (gul sonde)
sulcus og hiatus canalis nervi petrosi majoris - har forbindelse med canalis facialis ved overgangen mellem 1. og 2. stykke sv.t. geniculum (grøn sonde)

sulcus og canalis nervi petrosi minoris - indeholder n. petrosis minor og a. tympanica superior - nerven begynder som n. tympanicus i fossula petrosa og løber gennem canaliculus tympanicus op i trommehulen gennem en åbning på overgangen mellem bund og medialvæg (svarer til det sted på præparatet, hvorfra de sorte tråde udstråler) fortsætter i sulcus promontorii på trommehulens mediale væg. Sulcus promontorii fortsætter til canaliculus tympanicus' øverste stykke der hedder canalis n. petrosi minoris og som bueformet bøjer opad og fremad til forfladen af pars petrosa hvor den munder i hiatus canalis n. petrosi minoris (blå sonde)

plexus tympanicus (sorte sonder)
fenestra cochleae - det runde vindue (rød sonde)
eminentia pyramidalis (grøn flade)
processus cochleariformis (sort flade)
semicanalis m. tensoris tympani (rød flade)
septum canalis musculotubarii (blå flade)
semicanalis tubae auditivae (gul flade)
BEMÆRK stapes i fenestra vestibuli
På knoglestykket til venstre ses:
chorda tympani's forløb (sort sonde)
m. tensor tympani (rød sonde) - ender med en sene (hvid sonde)
BEMÆRK malleus og incus med chorda tympani imellem

Db 17 X, snit gennem pars petrosa af os temporale sinister
på knoglestykket til højre ses:
forløbet af chorda tympani lateralt for incus, medialt for malleus og derefter gennem fissura petrotympanica er vist med (rød sonde)
BEMÆRK malleus, incus og trommehinden
på knoglestykket til venstre ses:
1. stykke af canalis facialis (gul flade)
sulcus n. petrosi minoris (blå linie)
canalis semicircularis (grønne linier)
3. stykke af canalis facialis (gul sonde)
afgangen af chorda tympani (rød sonde)

Db 17 XI, snit gennem pars petrosa, og os temporale sin.
på knoglestykket til højre ses:
laterale væg i canalis caroticus (rød flade)
forløbet af chorda tympani (gul sonde)
BEMÆRK malleus, incus og trommehinden
på knoglestykket til venstre ses:
medialvæg i canalis caroticus (rød flade)
canales semicirculares (grønne linier)
porus acusticus internus og 1. stykke af canalis facialis (gule flader)

Db 17 XII - XIII, opmejslinger til indre øre og canalis facialis
 

Db 17 XII, os temporale sinister set bagfra
sulcus sigmoideus (blå flade)
canales semicirculares (grønne linier)
porus acusticus internus og 1. stykke af canalis facialis (gule flader)

Db 17 XIII, os temporale dexter set lateralt fra med opmejsling gennem processus mastoideus til indre øre og cavum tympeni
canales semicirculares (grønne linier)
2. og 3. stykke af canalis facialis (gul sonde)
promontorium (rød flade)
BEMÆRK:
fenestra vestibuli - det ovale vindue -
lige under 2. stykke af canalis facialis
fenestra cochleae - det runde vindue - lige under og bagved promontorium

Db 17 XIV - XVI, os temporale hos nyfødte
 

DB 17 XIV, kranieskelet hos nyfødt - theca cranii er fjernet sammen med en del af os temporale
canalis semicircularis anterior = superior (grøn flade)
canalis semicircularis lateralis (gul flade)
canalis semicircularis posterior (blå flade)
crus commune (rød flade)
ampulla superior (sort-grøn flade)
ampulla lateralis (sort-gul flade)
ampulla posterior (sort-blå flade)

Db 17 XV, os temporale sinister hos nyfødt med opmejsling lateralt fra
prominentia canalis facialis (rød linie)
promontorium (gul flade)
foramen stylomastoideum (NB: rettet lateralt) (gul sonde)
anulus tympanicus (blå flade)
BEMÆRK:
fenestra vestibuli - det ovale vindue - mellem promontorium og prominentia canalis facialis

Db 17 XVI, pars petrosa sinister hos nyfødt med opmejsling til cavitas tympani
prominentia canalis semicircularis lateralis (blå flade)
prominentia canalis facialis (rød flade)
promontorium (gul flade) 

Placering

skab 9

Db 17 I, os temporale set lateralt fra og nedefra

Db 17 II, Os temporale set medialt fra

Db 17 III, os temporale sinister set lateralt fra

Db 17 IV, os temporale dexter set medialt fra

Db 17 V, os temporale dexter set nedefra

?? Db 17 VI, os temporale sin.?? nyt foto på vej

Db 17 VII, os temporale dexter set nedefra

Db 17 VIII, os temporale sinister set medialt fra

Db 17 IX, snit gennem pars petrosa af os temporale

Db 17 X, snit gennem pars petrosa

Db 17 X, snit gennem pars petrosa - ny vinkel

Db 17 XI, snit gennem pars petrosa

Db 17 XI, snit gennem pars petrosa - ny vinkel

Db 17 XII, os temporale sinister set bagfra

Db 17 XII, os temporale sin. bagfra - ny v

Db 17 XIII, dex. set lateralt fra med opmejsling

Db 17 XIII, dex. set lateralt fra med opmejsling -

DB 17 XIV, kranieskelet hos nyfødt - theca cranii

DB 17 XIV, kranieskelet hos nyfødt - theca cranii

Db 17 XV, os temporale sinister hos nyfødt med opm

Db 17 XVI, pars petrosa sinister hos nyfødt med op

Emner

 • Knogler apertura externa aqueductus vestibuli III
 • Knogler apertura externa canaliculi cochlese III
 • Knogler canaliculi caroticotympanici III
 • Knogler canaliculus chordae tympani III
 • Knogler canalicus cochlese II, III
 • Knogler canaliculus mastoideus III
 • Knogler canaliculus tympanicus II, III
 • Knogler canalis caroticus I, II, III
 • Knogler canalis facialis II, III
 • Knogler canalis musculotubarius I, II, III
 • Knogler cellulae mastoideae I, II, III
 • Knogler eminentia arcuata
 • Knogler facies anterior partis petrosae
 • Knogler facies inferior partis petrosae
 • Knogler facies posterior partis petrosae
 • Knogler facies temporalis (af squama temporalis)
 • Knogler fissura petrosquamosa
 • Knogler fissura petrotympanica
 • Knogler fissura tympanomastoidea
 • Knogler fissura tympanosquamosa
 • Knogler foramen caroticum internum
 • Knogler foramen stylomastoideum
 • Knogler fossa jugularis
 • Knogler fossa mandibularis
 • Knogler fossa mandibularis
 • Knogler fossula petross
 • Knogler fovea subarcuata
 • Knogler geniculum canalis facialis
 • Knogler hiatus canalis n. petrosi majoris
 • Knogler hiatus canalis n. petrosi minoris
 • Knogler impressio trigemini
 • Knogler incisura jugularis
 • Knogler incisura mastoidea
 • Knogler linea supramastoidea
 • Knogler margo anterior partis petrosae
 • Knogler margo occipitalis paries mastoideae
 • Knogler margo posterior partis petrosae
 • Knogler margo sphenoidalis squamae temporalis
 • Knogler margo squamosa squamae temporalis
 • Knogler margo superior partis petrosae
 • Knogler meatus acusticus externus
 • Knogler meatus acusticus internus
 • Knogler os temporale
 • Knogler pars mastoidea
 • Knogler pars petrosa
 • Knogler pars tympanica
 • Knogler porus acusticus externus
 • Knogler porus acusticus internus
 • Knogler processus cochleariformis
 • Knogler processus inferior tegminis tympani
 • Knogler processus intrajugularis
 • Knogler processus mastoideus
 • Knogler processus postglenoidalis (= processus retroarticularis III)
 • Knogler processus pterygoideus
 • Knogler processus styloideus
 • Knogler processus zygomaticus
 • Knogler semicanalis tensoris tympani
 • Knogler semicanalis tubae auditivae
 • Knogler septum canalis musculotubarii
 • Knogler spina suprameatum
 • Knogler spina tympanica anterior
 • Knogler spina tympanica posterior
 • Knogler squama temporalis (= pars squamosa)
 • Knogler sulcus a. meningeae mediae
 • Knogler sulcus arteriae occipitalis
 • Knogler sulcus arteriae temporalis mediae
 • Knogler sulcus n. petrosi majoris
 • Knogler sulcus n. petrosi minoris
 • Knogler sulcus sinus petrosi inferioris
 • Knogler sulcus sinus petrosi superioris
 • Knogler sulcus sinus sigmoidei
 • Knogler sutura squamosomastoidea
 • Knogler tegmen tympani
 • Knogler trigonum suprameatum (= fossa mastoidea)
 • Knogler tuberculum articulare
 • Knogler vagina processus styloidei
 • Høre- og ligevægtsorganet Ampulla
 • Høre- og ligevægtsorganet Antrum tympanicum (= antrum mastoideum)
 • Høre- og ligevægtsorganet Canales semicirculares
 • Høre- og ligevægtsorganet Capitulum mallei
 • Høre- og ligevægtsorganet Cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Eminentia pyramidalis
 • Høre- og ligevægtsorganet Fenestra cochlea
 • Høre- og ligevægtsorganet Fenestra vestibuli
 • Høre- og ligevægtsorganet Incus
 • Høre- og ligevægtsorganet Malleus
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries caroticus cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries jugularis cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries mastoideus cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries membranaseus cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries tegmentalis cavitas tympani
 • Høre- og ligevægtsorganet Processus lateralis mallei
 • Høre- og ligevægtsorganet Prominentis canalis facialis
 • Høre- og ligevægtsorganet Promontorium
 • Høre- og ligevægtsorganet Stapes
 • Høre- og ligevægtsorganet Sulcus promontorii