Ab-1-44 / 30-17

skab 30

Præparatet set forfra.
Cavitas cranii.

n. opticus (rød ring)
tractus opticus (hvid ring)
n. oculomotorius (gul ring)
n. trochlearis (grøn ring)
hypofysens placering afmærket med (grønt mærke)
sinus sagittalis sup. (blå sonde)
tentorium cerebelli (brun bøjle)

Fossa infratemporalis og fossa pterygopalatina.
m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (hvidt mærke)
m. pterygoideus med., superfic. hoved (gult mærke)
m. masseter, prof. hoved (gråt mærke)
m. temporalis (grønt mærke)
n. massetericus (rød ring)
n. buccinatorius (gul ring)
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. lingualis (violet ring)
n. temporalis prof. ant. (blå ring)
n. temporalis prof. post. (grøn ring)
nn. palatini (orange ring)
n. maxillaris (rosa ring)
a. maxillaris (hvid ring)
a. palatina descendens (blå og gul ring)
a. sphenopalatina (blå og rød ring)
a. alveolaris inf. (blå ring)
a. temporalis prof. post. (blå og hvid ring)
a. alveolaris sup. post. (blå og sort ring)
m. temporalis' insertionssene (sorte mærker)
ubenævnt ligament fra m. temporalis' sene til m. buccinator (grå ring)
Cavitas orbitalis sive orbita (begge sider).
m. rectus oculi lat. (rød bøjle)
m. rectus oculi med. (brun bøjle)
m. rectus oculi sup. ( og m. levator palpebrae sup.) (blå bøjle)
m. rectus oculi inf. (hvid bøjle)
m. obliquus oculi sup. (grøn bøjle)
n. opticus dxt. (rød ring)
n. abducens (sort ring)
n. oculomotorius (r. inf.) (gul ring)
n. supraorbitalis og r. frontalis (orange ring)
n. supratrochlearis (medialt for forrige) (rosa ring)

Cavitas nasi.
apertura sinus sphenoidalis (rød sonde)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (blå sonde)
torus tubarius (gult mærke)
recessus pharyngeus dxt. (grøn sonde)
bemærk: septum nasi og højre sides conchae er fjernet

Regio sublingualis.

plica fimbriata (rød bøjle)
plica sublingualis (rosa bøjle)
m. genioglossus (gråt mærke)
m. hyoglossus (gult mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke bag gul ring)
a. sublingualis (sort ring)
n. lingualis (violet ring)
rr. linguales (fra n. lingualis) (orange ring)
n. sublingualis (gul bøjle)
n. hypoglossus (rød ring)
gl. sublingualis (sorte mærker)
ductus submandibularis (blå ring)

Hovedets højre side.
m. digastricus, venter ant. (hvidt og sort mærke)
m. masseter, superfic. del (rødt mærke)
n auriculotemporalis (rød ring)
rr. temporales fra n. facialis (orange ring)
rr. zygomatici fra n facialis (grøn ring)
rr. buccales fra n. facialis (rosa og brun ring)
a. facialis (2 violette ringe)
a. transversa faciei (blå ring)
a. temporalis superfic. (sort ring)
v. facialis (overgang til v. facialis com.) (3 røde ringe)
gl. submandibularis (blå mærker)
gl. parotidea (gule mærker)
lymfenodus parotideus (sort mærke)
ductus parotideus (gul ring)

Hovedets venstre side og regio submaxillaris sin.
m. masseter (rødt mærke)
m. temporalis (blåt mærke)
m. digastricus, venter ant. (hvidt og sort mærke)
m. mylohyoideus (sort og grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 sorte mærker)
m. hyoglossus (blåt og rødt mærke)
n. mylohyoideus til m. mylohyoideus (lille rød ring)
n. mylohyoideus' gren til venter ant. m. digastrici (grøn ring)
n. hypoglossus (stor rød ring)
a. facialis (2 røde ringe)
a. auricularis post. (2 gule ringe)
a. transversa faciei (afgang) (rød og sort ring)
a. temporalis superfic. (sort ring)
v. temporalis superfic. (hvid ring)
fascia temporalis (sort mærke)
galea aponeurotica (grønt mærke)
subcutis (gult mærke)

Halsens for- og lateralside (begge sider).
m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker)
m. levator scapulae (2 gule mærker)
m. scalenus post. (2 hvide mærker)
m. scalenus med. (rødt og sort mærke)
m. scalenus ant. (rødt og gråt mærke)
m. omohyoideus, venter inf. (grønt og blåt mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (2 grønne mærker)
m. constrictor pharyngis med. (blåt og hvidt mærke)
m. thyrohyoideus (sort mærke)
m. sternothyroideus (gråt mærke)
m. sternohyoideus (rødt og gult mærke)
m. cricothyreoideus (blåt mærke)
n. accessorius (hvid og gul ring)
plexus cervicalis (grønne mærker)
n. auricularis magnus (violet og blå ring)
n. occipitalis minor (2 gule ringe, bag auricula dxt.)
n. cutaneus colli dxt. (2 grene) (rød og orange ring)
nn. supraclaviculares (hvid og rød ring)
plexus brachialis (gule mærker)
n. phrenicus (3 orange ringe over m. omohyoideus)
n. hypoglossus (rød ring)
r. thyreohyoideus fra n. hypoglossus (blå ring)
r. descendens n. hypoglossi (ingen ansa hypoglossi) (rød og gul ring)
n. cervicalis descendens (orange og blå ring)
n. vagus (violet ring)
n. laryngeus sup., r. int. (gul ring)
r. ext. n. laryngei (sort ring)
truncus sympathicus (2 sorte ringe medialt for a. carotis com.)
a. carotis com. (orange ring)
a. carotis int. (rosa ring)
a. carotis ext. (blå ring)
a. subclavia (grå ring)
a. mammaria int. (blå og sort ring)
(a. cervicalis ascendens (ses over m. omohyoideus' mellemsene) (2 blå ringe))
(a. thyreoidea inf. (ses under m. omohyoideus' mellemsene) (blå og gul ring)
a. transversa colli (blå og rød ring)
a. transversa scapulae (blå og hvid ring)
a. laryngea sup. (orange ring) (udspringer her direkte fra a. carotis ext. (a. thyreoidea sup. mangler))
v. subclavia (hvid bøjle)
v. jugularis int. sin. (delvis fjernet) (blå sonde)
v. jugularis ext. dxt. (rød og violet ring)
ductus thoracicus (2 orange ringe)
gl. thyreoidea (nær midtlinien) (rødt og grønt mærke)
fascia omoclavicularis dxt. (hvidt og rødt mærke)
fascia prævertebralis (grøn bøjle)

Axil og forreste del af thorax (begge sider).
m. pectoralis minor (stort rødt og grønt mærke)
m. subscapularis (stort gult mærke)
m. serratus ant. (små gule mærker)
m. pectoralis major (udspring) (små hvide mærker)
m. deltoideus (små røde mærker)
caput breve m. bicipitis (3 sorte mærker)
m. subclavius (dxt.) (1 stort rødt mærke)
m. teres major (stort gult og rødt mærke)
m. teres minor (stort grønt mærke)
mm. intercostales (stort grønt mærke)
n. intercostobrachialis (gul og hvid og gul ring)
a. axillaris dxt. (grå ring)
v. axillaris dxt. (hvid bøjle)
fascia clavipectoralis (omskeder m. pectoralis minor) (blå bøjle)
discus i artic. sternoclavicularis (gult mærke)
bemærk ledhulerne (sort folie)
acromion sin. (lille hvidt mærke)

På forsiden af columna:
v. azygos (grøn bøjle)

Placering

skab 30

Emner

 • Knogler clavicula I, II, III
 • Knogler incisura jugularis (på sternum)
 • Knogler incisura jugularis (på sternum)
 • Led art. sternoclavicularis
 • Muskler fascia clavipectoralis
 • Muskler fascia omoclaviculoris
 • Muskler m. omohyoideus
 • Muskler m. pectoralis minor
 • Muskler m. scalenus anterior
 • Muskler m. scalenus posterior
 • Muskler m. sternocleidomastoideus
 • Muskler m. sternohyoideus
 • Muskler m. sternothyreoideus
 • Muskler m. subclavius
 • Muskler m. subscapularis
 • Muskler scalenerporten
 • Perifere nerver N. intercostobrachialis
 • Perifere nerver Nn. supraclaviculares
 • Perifere nerver Plexus brachialis
 • Fordøjelseskanalen Ductus submandibularis
 • Fordøjelseskanalen Facies inferior linguae
 • Fordøjelseskanalen Plica fimbriata
 • Fordøjelseskanalen Plica sublingualis
 • Fordøjelseskanalen Sulcus alveololingualis
 • Karsystem A. cervicalis ascendens
 • Karsystem A. transversa colli
 • Karsystem Ductus thoracicus
 • Karsystem V. jugularis externa
 • Karsystem V. subclavia