Aa-1-74 / 16-11

skab 16

Mundhulen

bemærk: i venstre side er m. buccinator og pars buccopharyngea fjernet sammen med raphe pterygomandibularis, herved blotlægges m. pterygoideus med. og temporalissenen og den "åbning" imellem dem, gennem hvilken indstikket foretages ved foramen mandibularanæstesi
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. temporalis (sene) (grønt og rødt mærke)
m. pharyngopalatinus (blå mærker)
bemærk: at m. pharyngopalatinus er bred; den ses både medialt og lateralt for m. glossopalatinus. Det er musklens mediale (og bageste) del, der danner arcus pharyngopalatinus
m. glossopalatinus (gult mærke)
m. uvulae (rødt mærke)
m buccopharyngeus dxt. (blåt mærke)
raphe pterygomandibularis dxt. (orange ring)
m. buccinator dxt. (hvidt mærke)
aponeurosis veli palatini (sort mærke)
n. lingualis sin. (ses mellem m. pterygoideus med. og temporalissenen) (blå og hvid ring)
n. buccinatorius sin. (ses både intraoralt og extraoralt) (orange ring)
tonsilla palatina (gråt mærke)
bemærk: at tonsilla palatina ses på begge sider af m. glossopalatinus. Det er kun den bageste (nederste) del, der er synlig, når slimhinden er intakt

Øvrige del af præparatet.
Muskler.

bemærk. gl. parotidea er trukket bagud (grå mærker)
m. masseter (rødt mærke)
m. temporalis dxt. (blåt mærke)
m. buccinator (hvidt mærke)
m. zygomaticus major major (gult mærke)
m. levator anguli oris (grønt mærke)
m. depressor anguli oris (sort mærke)
caput zygomaticum m. quadrati labii sup. (blåt mærke)
m. sternocleidomastoideus (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (blåt mærke)
m. stylohyoideus (rødt mærke)
m. omohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter ant. (klappet ned) (2 blå mærker)
m. mylohyoideus (klappet ned) (gult mærke)
m. sternohyoideus (1 blåt mærke)
m. thyrohyoideus (gult mærke)
m. sternothyroideus (rødt mærke)
m. geniohyoideus (klappet ned) (2 røde mærker)
m. cricothyreoideus (gråt mærke)
Nerver.
truncus temporofacialis (violet ring)
truncus cervicofacialis (rød ring)
n. auriculotemporalis (orange ring)
r. digastricus fra n. facialis (til venter post.) (rosa ring)
n. accessorius (dybtliggende) (gul ring)
n. hypoglossus (2 røde ringe, ses i mundbund og under m. digastricus, venter post.)
r. descendens n. hypoglossi (grøn ring)
n. cervicalis descendens (lille blå ring)
bemærk ruden i ramus mandibulae
n. lingualis (blå ringe)
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. mylohyoideus (orange ringe)
gren fra n. mylohyoideus til venter ant. m. digastrici (gul ring)
n. vagus (rød ring mellem a. carotis com. og v. jugularis int.)
n. buccinatorius (orange ring)
Kar.
sinus caroticus (rødt mærke)
a. carotis ext. (rød ring)
a. thyreoidea sup. (sort ring)
a. maxillaris ext. (violette ringe)
a. submentalis (rød ring)
a. auricularis post. (gul ring)
a. sternocleidomastoidea (2 orange ringe)
a. temporalis superfic. (sort ring, bag collum mandib.)
a. transversa faciei (grøn ring)
a. maxillaris int. (ved afgangen) (hvid ring)
a. alveolaris inf. (ses si ruden i ramus mandibulae) (rød ring)
v. jugularis int. (stor blå ring)
v. facialis ant. (gul ring)
v. facialis com. (rosa ring)
r. prof. v. facialis ant. (blå ring, under m. zygomaticus major major)
v. submentalis (grøn ring)
v. comitans n. hypoglossi (orange ring)
Iøvrigt ses:
ductus parotideus sin. (rød ring)
ductus parotideus dxt. (rød sonde)
lymfenodus jugulodigastricus (= angulærknuden) (rødt mærke)
gl. thyreoidea (knappenålshoveder)
proc. pyramidalis af gl. thyreoidea (sort mærke)
gl. submaxillaris (rødt mærke)
gl. sublingualis dxt. (gult mærke)
proc. mylohyoideus sin. (grønt mærke)
lig. cricothyreoideum med. (grønt mærke)

Placering

skab 16

Emner

  • Karsystem A. facialis
  • Karsystem A. sternocleidomastoidea