Aa-1-204 / 39-12/40-10

skab 39

Fossa infratemporalis.
Præparatet set lateralt fra.
m. masseter og arcus zygomaticus er klappet frem; den oprindelige beliggenhed af arcus' nedre kant er angivet med en metalbøjle og øvre kant med sort-hvid tråd. Ramus mandibulae's forkant og midterste del er fjernet. Den oprindelige udstrækning er vist med metaltråd
proc. coronoideus mandibulae og m. temporalis er klappet ud (2 blå mærker)
følgende regioner, nævnt i dorsal-ventral retning, er afmærket:
regio sternocleidomastoidea (øverste del) (grå tråd)
regio retromandibularis (regionen dækker den øverste del af spatium lateropharyngeum) (blå tråd)
regio masseterica ("lukket op") (gul tråd)

i dybden ses:
fossa infratemporalis
forvæggen (afgrænset af gul tråd) dannes af facies infratemporalis maxillae og m. buccinator
loftet dannes af "området" mellem arcus zygomaticus og crista infratemporalis alae majoris (omgivet af sort-hvid tråd) og den del af facies infratemporalis alaemajoris, der ligger medialt for
bag- (medial)væg udgøres af mm. pterygoidei, der danner pterygoidermuren, hvis for- (lateral)flade er omgivet af rød tråd. bagfladen af pterygoidermuren er omgivet af hvid tråd, hvoraf en lille del kan ses ved bagkanten af ramus mandibulae
lateralvæggen dannes af ramus mandibular (vist med metaltråd)
bunden dannes af overgangen mellem regionens lateralvæg og bag- (medial)væg og svarer til tilhæftningen af m. pterygoideus med. (ved nederste røde tråd)

regio zygomatica (grøn tråd)
regio buccalis (sort tråd)
regio orbitalis (sort-hvid tråd)
regio infraorbitalis (hvid tråd)
regio oralis (rød tråd)
regio mentalis (grå tråd)
regio nasalis (blå tråd)
I regionerne ses:
I regio sternocleidomastoidea

m. sternocleidomastoideus (grønt og gult mærke)
I regio retromandibularis ses:
n. facialis (rød ring)
bagvæggen udgøres af:
m. digastricus, venter post. (sort og hvidt mærke)
(m. rectus capitis ant. (blåt og hvidt mærke))

medialvæggen udgøres af:
proc. styloideus (grønt mærke)
m. stylohyoideus (gult og hvidt mærke)
lig. stylomandibulare (gul bøjle)
m. styloglossus (hvidt mærke)
de nævnte strukturer ligger i spatium

parapharyngeum sammen med a. carotis int. (rødt mærke)
svarende til regionens forvæg ses:
lig. sphenomandibulare (gul og sort bøjle)
m. pterygoideus med. (blåt og rødt mærke)
(a. maxillaris (int.) (rød sonde))

ud af regionen træder (lige foran meatus acusticus ext.):
n. auriculotemporalis (sort og grøn ring)
I regio masseterica
m. masseter (2 røde mærker)
(ductus parotideus (tynd rød sonde))
I fossa infratemporalis:
m. pterygoideus med. (2 gule mærker)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 hvide mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved er fjernet delvis, resten ses bag den røde bøjle opadtil
n. massetericus, hvor den træder ind i fossa infratemporalis (grøn ring)
n. massetericus, hvor den forlader fossa infratemporalis (rød ring)
nn. temporales forlader fossa infratemporalis opadtil
(n. temporalis prof. post. (orange ring))
n. temporalis prof. med. (atypisk forløb) (2 orange ringe)
n. temporalis prof. ant. (3 orange ringe)
n. buccinatorius går til regio buccalis (hvid og blå ring)
a. og n. alveolaris inf. går ind i canalis mandibulae
(a. alveolaris inf. (hvid ring)
n. alveolaris inf. (grøn ring))
n. mylohyoideus (grøn og orange ring)
n. lingualis (sort ring)
n. lingualis og n. mylohyoideus går til trigonum submandibulare ved forkanten af m. pterygoideus med.
a. maxillaris int. går ind i fossa pterygopalatina (i dybden) (rød ring)
I ansigtets regioner er intet afmærket

Præparatet set fra medialsiden.
regio oralis (rød tråd)
regio buccalis (sort tråd)
regio sublingualis' afgrænsning på corpus mandibulae (gul tråd)
pterygoidermurens bag- (medial)flade (hvid tråd)
pterygoidermurens for- (lateral)flade (rød tråd)
Muskler med udspring eller tilhæftning på mandibula.
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. genioglossus (sort mærke)
m. digastricus, venter and. (trukket ned) (rødt og hvidt mærke)
m. mylohyoideus (blåt og hvidt mærke)
m. pterygoideus med. (rødt og gult mærke)
m. buccinator er dækket af slimhinde
Iøvrigt ses:
a. facialis (maxillaris ext.) (hvid ring)
a. submentalis (rød ring)
n. mylohyoideus (gren til venter ant. m. digastrici) (grøn ring)
m. digastricus, venter post. (grønt og hvidt mærke)
m. stylohyoideus (hvidt og gult mærke)
a. carotis communis (gråt og rødt mærke)
a. carotis int. (grønt og rødt mærke)
a. carotis ext. (rødt mærke)
glomus caroticum (blåt mærke)
n. vagus (sort ring)
palatum molle (sort og grøn bøjle)
a. palatina major (rød ring)
n. palatinus major (ant.) (blå ring)
n. palatinus minor (post.) (sort ring)
hamulus proc. pterygoidei (hvidt mærke)
I cavitas nasi og nasopharynx ses:
concha nasalis inf. (grønt og blåt mærke)
n. palatinus major (ant.) (brun ring)
n. palatinus minor (post.) (sorte ringe)
n. canalis pterygoidei (2 orange ringe)
ggl. pterygopalatinum (blåt mærke)
medialvæggen i sinus maxillaris er fjernet; i sinus maxillaris' bagvæg er slimhinden rullet bort, og man ser:
n. alveolaris sup. post. (grøn ring)
i forvæggen ses:
n. alveolaris sup. ant. (rød ring)
m. levator veli palatini (rødt og hvidt mærke)
torus tubarius, der nedadtil fortsætter i plica salpingopharyngea (grønt mærke)
recessus pharyngeus (gult folie)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (gul sonde)
I orbita ses:
(bund, medialvæg og loft er fjernet)
m. rectus oculi inf. (hvidt mærke)
m. rectus oculi med. (grønt mærke)
m. rectus oculi sup. (rødt mærke)
m. obliquus oculi inf. (gråt mærke)
m. obliquus oculi sup. (gult mærke)
m. levator palpebrae sup. (blåt mærke)
bulbus oculi (2 gule mærker)
n. lacrimalis (sort ring)
n. frontalis (violet ring)
n. supratrochlearis (1 orange mærke)
r. frontalis (2 orange mærker)
n. supraorbitalis (2 orange mærker)

n. trochlearis (grøn ring)
n. infratrochlearis (grøn og orange ring)
n. ethmoidalis ant. (sort og orange ring)
I orbitas gulv ses:
n. infraorbitalis (grøn ring)
a. infraorbitalis (hvid ring)
Væggen i sinus sphenoidalis er fjernet, og man ser:
a. carotis int. (rød ring)
n. maxillaris (gul bøjle)
I fossa cranii ant. ses:
n. opticus (sort-hvid bøjle)
a. ophthalmica's afgang fra a. carotis int. (grøn ring)
I fossa cranii media ses:
NB: præparatet ses bedst oppefra
ggl. trigeminale (sort og hvidt mærke)
n. ophthalmicus (hvid bøjle)
n. maxillaris (gul bøjle)
n. mandibularis (blå bøjle)
a. carotis int. (2 røde bøjler)
a. meningea media (gul ring)
n. petrosus major (hvid ring)

pars petrosa er mejslet op til auris media og interna
I auris media ses:
membrana tympanica (ikke afmærket)
manubrium mallei (rød ring)
caput mallei (rødt mærke)
crus longum incudis (sort ring)
crus breve incudis (orange ring)
articulatio incudomallearis (grønt folie)
chorda tympani (lille blå ring)
I auris interna ses buegangene
canalis semicircularis lateralis er angivet ved lyseblå sonder
canalis semicircularis post. og ant. ligger henholdsvis bagved og foran canalis semicircularis lat., og ses som furer i den opmejslede knogle
I fossa cranii post. ses:
foramen jugulare (blå sonde)
n. accessorius (grøn ring)
n. glossopharyngeus og n. vagus (blåt mærke)
n. hypoglossus (rødt mærke)
a. vertebralis (hvid ring)
Iøvrigt ses:
medulla spinalis (3 blå mærker)
n. occipitalis major (gul ring)

Placering

skab 39

lateralt fra

medialside

Emner

  • Synsorganet Canalis semicircularis lateralis
  • Synsorganet Canalis semicircularis posterior
  • Synsorganet Canalis semicircularis superior
  • Høre- og ligevægtsorganet Canales semicirculares
  • Fordøjelseskanalen Plica salpingopharyngea
  • Fordøjelseskanalen Vestibulum oris
  • Luftveje Ostium pharyngeum tubae auditoriae
  • Karsystem A. alveolaris inferior
  • Karsystem A. infraorbitalis