Aa-1-19 / 32-7

skab 32

Præparatet set medialt fra.
Orbita.

gl. lacrimalis (rødt mærke)
m. obliquus sup. (grønt mærke)
m. levator palpebrae (sort og hvidt mærke)
m. rectus sup. (gult mærke)
n. frontalis (rød ring)
n. trochlearis (blå ring)
n. nasociliaris (gul ring)
n. lacrimalis (hvid ring)
n. supraorbitalis (grå ring)
r. frontalis (brun ring)
n. supratrochlearis (grøn ring)
anastomose mellem n. lacrimalis og n. zygomaticotemporalis (sort ring)
Cavitas cranii (bemærk nerveperforationerne).
n. opticus (sort ring)
n. oculomotorius (gul ring)
n. trochlearis (grøn ring)
n. trigeminus (rød ring)
n. abducens (blå ring)
n. facialis og n. intermedius (grå ring)
n. vestibulo-cochlearis (brun ring)
n. glossopharyngeus (orange ring)
n. vagus (sort ring)
n. accessorius (hvid ring)
n. hypoglossus (sort og hvid ring)
tentorium cerebelli markeret med rød bøjle, blå sonde i sinus transversus
Sinus cavernosus.
n. trochlearis (rød ring)
n. oculomotorius (grå ring)
n. abducens (gul ring)
n. ophthalmicus (blå ring)
n. maxillaris (grøn ring)
ggl. trigeminale (forkant) (blåt mærke)
n. canalis pterygoidei (sort ring)
ggl. pterygopalatinum (rødt mærke)
nn. palatini (gul ring)
nn. palatini minores (blå ring)
n. palatinus major (grøn ring)
a. palatina descendens (rød ring)
a. palatina major (hvid ring)
a. palatina minor (brun ring)
Sinus maxillaris.
N.B.: slimhinden trukket frem (grøn bøjle)
n. infraorbitalis (rød ring)
rr. alveolares sup. post. (blå ringe)
m. temporalis (rødt mærke)
ductus nasolacrimalis (brun sonde)
Svælget.
gul sonde i recessus pharyngeus
m. tensor veli palatini (hvid bøjle)
m. levator veli palatini (gult mærke)
Spatium lateropharyngeum.
truncus sympathicus (gul ring)
ggl. cervicale superius (rødt mærke)
n. vagus (blå ring)
n. hypoglossus (rød ring)
n. accessorius (grøn ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
a. carotis int. (rød sonde og stor rød ring)
n. lingualis (hvid ring (2 steder))
n. alveolaris inf. (brun ring)
chorda tympani (orange ring)
n. auriculotemporalis (sort og hvid ring)
n. mylohyoideus (rød ring)
a. meningea media (grå ring)
m. pterygoideus med. (sort mærke)
m. styloglossus (blåt mærke)
m. stylopharyngeus (langs n. glossopharyngeus)
m. stylohyoideus (orange mærke)
m. digastricus, venter post. (grønt mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
m. sternocleidomastoideus (orange mærke)
m. longissimus capitis (rødt mærke)
m. semispinalis capitis (sort mærke)
m. splenius capitis (blåt mærke)

Placering

skab 32

Emner

  • Perifere nerver n. abducens
  • Perifere nerver nn. palatini minores
  • Karsystem Aa. palatinae minores
  • Karsystem Sinus cavernosus
  • Karsystem Sinus transversus