Aa-1-17 / Fritstående

bord 1

Medialside.
Hoved og canalis vertebralis.

n. opticus (rødt mærke)
a. carotis int. (blå sonde)
fossa hypophyseos (gult mærke)
n. oculomotorius (hvid ring)
n. trochlearis (rød ring)
n. trigeminus (orange mærke)
n. abducens (blåt mærke)
n. facialis (gult mærke)
n. vestibulo-cochlearis (gult mærke)
n. glossopharyngeus (lille rød sonde i durastrengen i foramen jugulare)
n. vagus (lille rød sonde i durastrengen i foramen jugulare)
n. accessorius (lille rød sonde i durastrengen i foramen jugulare)
n. accessorius' spinale rod (grøn ring)
foran denne ring ses den tvedelte perforation af n. hypoglossus
a. vertebralis (gul sonde)
n. spinalis I (blå ring)
n. spinalis II (hvid ring)
(fortsættelse af lig. denticulatum (rød ring))
concha nasalis sup. (orange mærke)
concha nasalis med. (lyseblåt mærke)
concha nasalis inf. (hvidt mærke)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (rød sonde)
m. levator veli palatini (rødt og grønt mærke)
m. tensor veli palatini (gult mærke)
m. salpingopharyngeus (blåt mærke)
(pars perpendicularis ossis palatini er fjernet)
ggl. pterygopalatinum (mellem rød og gul ring)
ovenover ses i en opmejsling gennem sinus sphnoidalis' lateralvæg:
n. maxillaris (grøn sonde)
derunder ses:
n. canalis pterygoidei (rød ring)
rr. nasales (gul ring)
nn. palatini (gult mærke)
a. palatina descendens (rød ring)
(på ganen: a. palatina major)

nn. palatini minores (grønne mærker på aponeurosis palatina)
m. buccinator (hvidt mærke)
m. pterygoideus med. (orange mærke)
n. lingualis (grøn ring)
ggl. submandibulare (grønt mærke)
ductus submandibularis (hvid ring)
n. sublingualis (rød ring)
gl. submandibularis (gule mærker)
gl. sublingualis (lille rødt mærke)
m. genioglossus (gult mærke) (udspring)
m. geniohyoideus (blåt mærke) (udspring)
m. mylohyoideus (sort mærke)
venter ant. m. digastrici (orange mærke)
a. submentalis (gul ring)
v. facialis (hvid ring) (længst lateralt)
(a. carotis communis er skåret igennem lige før delingsstedet)
a. carotis int. (orange mærke)
(a. carotis ext. før delingen i endegrene)
a. maxillaris (gul ring)
a. pharyngea ascendens (hvid ring)
n. glossopharyngeus (sort ring)
a. facialis, er gennemskåret (rød sonde)
a. palatina ascendens (grøn ring); mellem denne og
a. pharyngea ascendens ses på højde med gul ring: proc. styloideus med muskeludspring
truncus sympathicus (ggl. cervicale sup. (sort-hvid ring))
n. vagus (gult mærke)
(helt lateralt skimtes gl. parotidea (lyseblåt mærke)
m. sternocleidomastoideus (hvidt mærke)
(a. sternocleidomastoidea (lille gult mærke))
Thorax.
på manubrium sterni og extremitas sternalis claviculae ses:
udspringet af m. sternocleidomastoideus (hvidt mærke)
m. sternohyoideus (gult mærke)

på costa I ses:
m. scalenus ant. (tilhæftning (rødt mærke)) tråd herfra til:
n. phrenicus
corpora af I og II vertebra thoracalis er bortmejslet
ggl. stellatum (lyseblåt mærke)
bemærk: rr. communicantes
n. thoracalis I (rødt mærke), dens duraskede er åbnet (lille rødt mærke)
mm. intercostales int. (små gule mærker)
mm. intercostales ext. (små røde mærker i intercostalrum 5 og 6)
intercostalrum 6 ses ved siden af columna:
v. intercostalis (blå ring)
a. intercostalis (rød ring)
n. intercostalis (gul ring)

nn. intercostales med grene ses i intercostalrum 5 og 6 (gul ring)
(mm. subcostales (grønne mærker))
pars costalis diafragmatis (orange mærker)
m. transversus abdominis (hvidt mærke)
langs columna vertebralis ses:
vv. intercostales (blå sonder)
aa. intercostales (røde sonder)
truncus sympathicus (grøn ring)
m. psoas major (blåt mærke)
m. quadratus lumborum (lyseblåt mærke)
m. rectus abdominis (gule mærker)
(sort mærke i inscriptio tendinea)


Placering

bord 1

17 ny vinkel

Emner

 • Knogler cavitas thoracis I, II, III
 • Muskler inscriptio tendinea
 • Muskler mm. intercostales interni
 • Muskler m. pectoralis major
 • Muskler m. pectoralis minor
 • Muskler m. psoas major
 • Muskler m. quadratus lumborum
 • Muskler m. rectus abdominis
 • Muskler mm. subcostales
 • Perifere nerver Ganglion stellatum
 • Perifere nerver Thoracalnerver
 • Karsystem Vv. intercostales