• Innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg

  N. hypoglossus innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg, vist til venstre og tunge og gane, til højre.

 • Canalis hypoglossi

  Den perforerer dura og går straks igennem canalis hypoglossi ved pilene.

 • Spatium lateropharyngeum

  N. hypoglossus er grøn- og hvidstribet. Den kommer ud i spatium lateropharyngeum og løber nedad og fremad igennem spatium, idet den går lateralt for begge de to store halsarterier, der er tegnet røde.

 • Nervens videre forløb

  Kort efter at have krydset arterierne forlader nerven spatium lateropharyngeum, idet den går profundt for m. digastricus, der er orangefarvet.

 • Rami carotici registrerer blodtryksændringer

  De registrerer ændringer i blodtrykket.

 • Nervens fortsatte forløb

  Den krydser musklen under eller lige ved mellemsenen og fortsætter ind i trigonum submandibulare. Tegningen viser dens korte forløb i trigonum submandibulare fra den krydser digastricus til den når bagkanten af m. mylohyoideus. M. mylohyoideus bagkant er vist med en meget tyk sort linie, selve musklen er ikke tegnet.

 • Glomus caroticum

  Trådene til glomus caroticum er kemosensible.

 • Nerven fortsætter mod tungen

  Så snart nerven har passeret bagkanten af m. mylohyoideus, dvs. den tykke streg, fortsætter den ind i regio sublingualis. I regio sublingualis ligger den over m. mylohyoideus, som er fjernet. Herfra fortsætter den op i tungen.

 • Trådene til glomus caroticum registrerer ændringer i iltindholdet

  De registrerer ændringer i iltindholdet.

 • Nerven går op i tungen

  Her er tungen og nedenunder n. hypoglossus ved pilene. Navnet hypoglossus betyder under tungen og refererer til det, der vises på tegningen her, nemlig at nerven går op i tungen nedefra.

 • Rami carotici

  Rami carotici påvirker centret for blodtryksregulation i hjernestammen samt respirationscentret.

 • Rami pharyngei er rent sensitive

  Rami pharyngei (9) fra glossopharyngeus er rent sensitive. De danner plexus pharyngeus sammen med grene fra vagus (10) og fra truncus sympaticus (T).

 • N. glossopharyngeus

  N. glossopharyngeus afgiver ramus stylopharyngeus (R) til m. stylopharyngeus, der er nervens ledemuskel.

 • N. glossopharyngeus

  Endvidere afgiver den rami tonsillares (T) til tonsilla palatina. Det er tonsillens hovednerve.

 • Rami linguales

  Rami linguales vist med pile, går til radix linguae samt papillae vallatae (V), der ligger foran sulcus terminalis, og folia linguae (F).

 • NERVUS HYPOGLOSSUS 1. Trin

  Manuskript nr. 396 / dias 47, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Hjernenerve nr. 12

  N. hypoglossus er tungens bevægenerve. Det er hjernenerve nr. 12.

 • N. hypoglossus

  N. hypoglossus er ren motorisk, det vil sige den innerverer kun muskler som markeret ved krydset. Derimod har den ingen tråde til slimhinden som angivet ved minustegnet.

 • Hypoglossuskernen

  Alle hypoglossustråde har trofisk centrum i hypoglossuskernen i hjernestammen. Her ses hjernestammen bagfra. Kernen ligger nær midtlinien i medulla oblongata.

 • Medulla oblongata

  Nervens apparente udspring er på forfladen af medulla oblongata.

 • Nucl. salivatorius inferior/superiors placering

  Nucl. salivatorius inferior ved 9-tallet, ligger i pons ved overgangen til medulla oblongata. Den ligger under nucl. salivatorius superior, der er markeret 7.

 • N. petrosus minor

  N. petrosus minor er den parasympatiske rod til ggl. oticum (O). Trådene danner synapse med små multipolare nerveceller i gangliet. Neuriterne fra nervecellerne fortsætter (N) til gl. parotidea.

 • N. glossopharyngeus’ motoriske tråde

  De motoriske tråde i n. glossopharyngeus går til m. stylopharyngeus (P). De har trofisk centrum i nucl. ambiguus (A).

 • Sinus caroticus

  Trådene til sinus caroticus kaldes pressosensible.

 • Nucl. ambiguus er fælles udspringskerne  for 3 hjernenerver

  Nucl. ambiguus ligger i medulla oblongata og er fælles udspringskerne for hjernenerve nr. 9, 10 og 11. Det vil sige, at trofisk centrum for de motoriske tråde i disse tre hjernenerver ligger i denne kerne.

 • Rami carotici

  Rami carotici afgår lige under foramen jugulare. De er markeret (C). De følger a. carotis interna til dens afgang fra a. carotis communis. Her forsyner de en udvidelse, sinus caroticus markeret (U). Endvidere forsyner de et ærtstort legeme, glomus caroticum, markeret (G). Det ligger på delingsstedet af a. carotis communis.

 • N. glossopharyngeus’ apparente udspring.

  Det apparente udspring for n. glossopharyngeus er på forfladen af medulla oblongata i furen bag oliva (O). Nerven kommer frem med flere fila radicularia, som det ses forenes de hurtigt til en stamme.

 • Nerven perforerer dura i foramen jugulare

  N. glossopharyngeus perforerer dura i foramen jugulare og går igennem hullet sammen med nr. 10 og 11.

 • Nerven kommer ud i spatium lateropharyngeum

  N. glossopharyngeus (G) kommer ud i spatium lateropharyngeum foran vagus (V).

 • Nervens videre forløb

  Nerven går nedad og fremad imellem a. carotis interna og externa sammen med de to mediale stylomuskler, m. stylopharyngeus (P) og styloglossus (Y).

 • Nerven følger m. stylopharyngeus

  N. glossopharyngeus følger m. stylopharyngeus (P). Stylopharyngeus er nervens ledemuskel.

 • Nerven perforerer svælgvæggen sammen med stylopharyngeus

  N. glossopharyngeus perforerer svælgvæggen sammen med stylopharyngeus imellem constrictor pharyngis superior (U) og constrictor medius (i).

 • Nerven deler sig og ender bagest i tungen

  N. glossopharyngeus ligger dernæst på medialfladen af m. hyoglossus (H) i den bageste del af tungen. Nerven deler sig her i sine endegrene til radix linguae. N. glossopharyngeus ligger hverken i regio submandibularis eller regio sublingualis. Den ender bagest i tungen.

 • N. tympanicus udgår fra glossopharyngeus og krydser trommehulens medialvæg

  Her er et snit igennem pars petrosa med trommehulen. N. tympanicus (T) afgår fra n. glossopharyngeus, der er gul lige under basis cranii i den bageste del af spatium lateropharyngeum. N. tympanicus går gennem pars petrosa fra facies inferior (i) og til facies anterior (A). Undervejs krydser den trommehulens medialvæg og det sidste stykke af nerven skifter navn til n. petrosus minor.

 • Fossula petrosa

  Ved pilen er nedre indgang til canaliculus tympanicus. Det er i fossula petrosa ved foramen jugularis.

 • N. tympanicus går ind i trommehulen og forlader den med navnet petrosus minor

  Trommehulen følger n. tympanicus medialvæggen. Den ses her foran det runde vindue (R) og det ovale vindue (O). Den går ind i trommehulen ved den gule pil og forlader ved den røde. Når den forlader trommehulen, skifter den navn til n. petrosus minor.

 • N. petrosus minor

  N. petrosus minor kommer ud i fossa cranii media gennem hiatus canalis n. petrosi minoris på pars petrosas forflade ved den røde pil. Den forlader fossa cranii media gennem en fissur i basis cranii nær foramen lacerum ved den grønne pil.

 • N. petrosus minor kommer ud i spatium lateropharyngeum

  Pilen viser, at n. petrosus minor kommer ud i spatium lateropharyngeum igen. Denne gang er det i den forreste del af spatium lateropharyngeum. Det er nær foramen ovale, der ligger foran pilespidsen.

 • N. glossopharyngeus’ parasympatiske tråde

  Parasympatiske tråde i n.glossopharynigeus har trofisk centrum i nucl. salivatorius inferior (N). De parasympatiske tråde går via ggl. oticum, hvor de danner synapse og videre til gl. parotidea.

 • Gangliet oticum

  Ggl. oticum (rødt), ligger lige under basis cranii tæt på n. mandibularis. N. petrosus minor (sort) har et meget kort forløb i spatium lateropharyngeum, inden den går til gangliet.

 • Trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii

  De sensitive tråde i n. glossopharyngeus har trofisk centrum i sensitive ganglier under basis cranii. Cellerne her, som vist ved (B), er pseudounipolare. Neuriten fra den pseudounipolare celle går ved (G) ind i hjernestammen til en sensitiv kerne (Q). Den er fælles for flere hjernenerver, og her er synapse med multipolare nerveceller. Neuriten fra cellerne går videre i pilene retning.

 • De parasympatiske tråde

  De parasympatiske tråde har trofisk centrum i en lille parasympatisk kerne (A) i hjernestammen. Trådene går til ggl. oticum ved (O), hvor der er synapse, og videre til gl. parotidea, der ses længst til højre.

 • De motoriske tråde

  De motoriske tråde til m. stylopharyngeus (S) har trofisk centrum i en motorisk kerne, der er fælles for flere hjernenerver. Den ligger i hjernestammen og er markeret (E). Den svarer til et forhorn.

 • Apparent udspring på forfladen af medulla oblongata

  N. glossopharyngeus har apparent udspring på forfladen af medulla oblongata.

 • Perforerer dura

  Den perforerer dura lige før den forlader kraniet gennem foramen jugulare (J).

 • Ligger imellem de to store halsarterier

  Den går fra foramen jugulare ud i spatium lateropharyngeum, som den gennemkrydser, idet den ligger imellem de to store halsarterier, a. carotis interna og externa, mellemrummet mellem dem er markeret (C).

 • M. stylopharyngeus

  M. stylopharyngeus (S) kaldes n. glossopharyngeus ledemuskel. De to strukturer følges ad gennem spatium lateropharyngeum mellem de to halsarterier og frem til svælgvæggen.

 • Perforerer svælgvæggen

  N. glossopharyngeus perforerer svælgvæggen ved (SV).

 • Og fortsætter til tungen

  og fortsætter til tungen, hvor den ender.

 • N. glossopharyngeus funktioner

  N. glossopharyngeus funktioner fremgår af denne tegning. Det er følenerven i det skraverede område samt vor vigtigste smagsnerve. Den registrerer ændringer af blodtryk og iltindhold. Denne funktion er fantastisk vigtig. Den sætter produktion af serøst spyt i gang i gl. parotidea og dens mindst vigtige funktion er den motoriske. Den innerverer kun en eneste muskel, m. stylopharyngeus.

 • Passerer gennem spatium lateropharyngeum

  Her understreges, at den efter at have forladt kraniet gennem foramen jugulare passerer gennem spatium lateropharyngeum mellem carotiderne og langs m. stylopharyngeus. Endvidere markeres de to uanselige, men overordentlig vigtige områder knyttet til arteriegaffelen, som får tråde fra n. glossopharyngeus.

 • NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS    2. trin

  Manuskript nr. 465 / dias 242, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Registrerer ændringer i blodets iltindhold

  Endvidere registrerer de sensitive tråde ændringer i blodets iltindhold.

 • Glossopharyngeus innerverer tunge, svælg, arteriegaffelen og gl. parotidea

  Navnet, glossopharyngeus, angiver, at nerven innerverer tunge og svælg. De ses under 9-tallet. Desuden innerverer den arteriegaffelen nederst til højre og gl. parotidea øverst til venstre.

 • N. glossopharyngeus indeholder parasympatiske tråde

  N. glossopharyngeus indeholder parasympatiske tråde. De har trofisk centrum i en lille parasympatisk kerne i hjernestammen længst til højre. Gennem hjernenerve nr. 9 går de til ggl. oticum Det er et parasympatisk ganglion, der ligger lige under foramen ovale tæt på n. mandibularis (A). De parasympatiske tråde fortsætter fra gangliet til gl. parotidea (P). gl. parotidea er den eneste kirtel, der får sekretorisk innervation fra glossopharyngeus.

 • Nervens indhold af sensitive tråde – samt placering af disse

  N. glossopharyngeus indeholder sensitive tråde. De kommer fra slimhinde og smagsorgan. De har trofisk centrum i et af nervens to sensitive ganglier nær basis cranii. Ganglierne er vist ved pseudounipolare nerveceller. Neuriterne fra de pseudounipolare nerveceller går til nucl. tractus solitarii (T). Her danner de synapse og neuriterne fra de multipolare celler i kernen går i pilenes retning til thalamus.

 • Produktionen af tyndt spyt sættes i gang

  Da gl. parotidea er serøs, betyder det, at produktionen af tyndt spyt sættes i gang gennem n. glossopharyngeus. Man spytter lang spyt med n. glossopharyngeus.

 • Nucl. tractus solitarii er terminalkerne for enkelte hjernenerver

  Nucl. tractus solitarii er terminalkerne for hjernenerve nr. 7, 9 og 10. Den ligger i medulla oblongata.

 • Indeholder motoriske tråde til m. stylopharyngeus

  Endelig indeholder n. glossopharyngeus motoriske tråde til m. stylopharyngeus (S)

 • Ved central facialislammelse er første neuron læderet

  Ved central facialislammelse er første neuron læderet. Første neuron er tegnet på tegningen til venstre. Det går fra cortex til kerne. Pilene viser det sted, hvor der hyppigt optræder blødning, nemlig capsula interna. På tegningen til højre er blødningsområderne i capsula interna vist ved (H).

 • Ved perifer lammelse rammer læsionen andet neuron

  Ved perifer lammelse rammer læsionen andet neuron, der strækker sig fra den motoriske kerne i pons og til musklerne. En perifer lammelse kan være nucleær, som antydet ved den øverste pil, hvor læsionen rammer kernen eller infranucleær som vist ved nederste pil, hvor læsionen rammer nerven i periferien.

 • Facialislammelse i patientens højre side

  Her er der facialislammelse i patientens højre side. I venstre side kan han udføre mimiske bevægelser, i højre side er ansigtsudtrykket tomt på grund af manglende mimik. Sulcus nasolabialis (S) er udslettet, og mundvigen hænger.

 • Vanskelighed ved at drikke

  Undertiden klager patienten over vanskelighed ved at drikke, fordi væsken løber ud igen, samt vanskelighed ved at tygge.

 • Vanskelighed ved at tygge

  Vanskeligheden ved at tygge skyldes, at føden hober sig op i vestibulum på grund af den slappe buccinator. Stedet er vist med pile.

 • Talebesvær

  Undertiden kan der være talebesvær, idet de mimiske muskler spiller en rolle for udformning af talelyde.

 • NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS lektion 1

  Manuskript nr. 419 / dias 187, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • N. glossopharyngeus er hjernenerve nr. 9

  N. glossopharyngeus er hjernenerve nr. 9. Den fører sensitive tråde, bl.a. til den bageste del af tungen i hele det gule område.

 • Vigtigste smagsnerve

  Fra smagsløgene i samme område fører den smagsindtryk. Det er vor vigtigste smagsnerve.

 • Gl. submandibularis og gl. sublingualis

  Chorda tympani fører parasympatiske tråde (C) til ggl. submandibulare (A). Her danner trådene synapse med små multipolare nerveceller og neuriterne fra de nye celler går til de to næststørste spytkirtler gl. submandibularis (S) og gl. sublingualis (U).

 • Innerverer en del af svælget

  Den innerverer en del af svælget med tonsillerne. Ved ondt i halsen på grund af betændelse i tonsillerne som her føres smerteimpulserne gennem n. glossopharyngeus.

 • Gl. submandibularis og gl. sublingualis

  Ggl. submandibulare ligger under n. lingualis (L) i regio submandibularis. Regionen ses øverst ved (S). Gangliet består af små multipolare nerveceller som vist ved (M). De parasympatiske tråde følges med n. lingualis og danner synapse med de multipolare nerveceller; neuriterne fra gangliets celler går til gl. submandibularis (D) og sublingualis (E).

 • Fører sensitive tråde fra arterievæggen i den store halsarterie

  Den fører endvidere sensitive tråde fra arterievæggen i den store halsarterie. Trådene kommer fra områderne (S) og (G).

 • Undersøgelse for facialislammelse

  Ved undersøgelse for facialislammelse gennemgås de forskellige muskelgruppers funktion systematisk. Først beder man patienten rynke panden.

 • De sensitive tråde til arterievæggen registrerer ændringer i blodtrykket

  De sensitive tråde til arterievæggen registrerer ændringer i blodtrykket. Højt blodtryk ved øverste og lavt blodtryk som ved shock ved nederste tegning.

 • Undersøgelse for facialislammelse

  Dernæst knibe øjnene i.