• Trådene til lungerne afbrydes i plexus pulmonalis

  Trådene til lungerne afbrydes i plexus pulmonalis (ved de røde pile). Det ligger mest bagved men også foran lungeroden. I disse plexer indgår også sympatiske tråde.

 • Vagustrådene til lungerne (V) virker bronchiekontraherende

  Vagustrådene til lungerne (V) virker bronchiekontraherende. De sympatiske tråde til bronchierne virker bronchieudvidende (som vist ved S).

 • Sympaticus virker karkontraherende

  På karrene er virkningen omvendt, således at sympaticus (ved S) virker karkontraherende og parasympaticus (ved V) virker karudvidende.

 • N. vagus virker hæmmende på hjertet

  N. vagus virker hæmmende på hjertet og kontraherende på coronarkarrene ved de store pile.

 • Trådene fra n. vagus til fordøjelseskanalen

  Trådene fra n. vagus til fordøjelseskanalen forsyner oesofagus, ventrikel, tyndtarm og ca. halvdelen af tyktarmen.

 • Nn. erigentes

  De parasympatiske tråde fra sacraldelen benævnes nn. erigentes. De udspringer fra små multipolare nerveceller i den grå substans (som vist ved pilen) og løber perifert. De afbrydes i plexerne i bækkenet (P) eller i organvæggene (O).

 • Trådene kommer fra segmenterne nr. 2 og 3

  Trådene kommer fra segmenterne nr. 2 og 3 og de forsyner tarmkanalen fra slutningen af colon transversum til anus. Samt alle bækkenorganer.

 • Ascenderer langs bageste bugvæg

  Trådene, der skal til colon transversum og colon descendens ascenderer langs bageste bugvæg langs pilen.

 • M. ciliaris og m. sphincter pupillae

  I øjeæblet forsyner de m. ciliaris, der virker på linsen som vist til højre samt m. sphincter pupillae, der for mindsker pupillen og dermed reducerer den lysmængde, der falder ind i øjet. Den ses til venstre.

 • Alle parasympatiske ganglier har tre rødder

  Fælles for alle parasympatiske ganglier er, at de har tre rødder. Det parasympatiske ganglion er grønt. Trofisk centrum for trådene i den sensitive rod ligger i ggl. trigeminale (G). Trofisk centrum for den parasympatiske rod ligger i hjernestammen (H). Den parasympatiske rod er den eneste, der afbrydes i et parasympatisk ganglion. Den sympatiske rod har trofisk centrum i ggl. cervicale superius (S) og trådene danner plexus omkring en arterie inden de går til et parasympatisk ganglion, som de går ubrudt igennem. Det er med andre ord kun den parasympatiske rod, der afbrydes i et parasympatisk ganglion.

 • N. nasociliaris

  For ggl. ciliares vedkommende kommer den sensitive rod fra n. nasociliaris (N) og den sympatiske fra det sympatiske plexus omkring a. carotis interna i sinus cavernosus (A). De tråde, der fra gangliet fortsætter til øjeæblet hedder gangliets grene.

 • N. petrosus major

  De parasympatiske tråde, der har trofisk centrum i nucleus salivatorius superior, løber perifert i n. intermedius (I). De fordeler sig gennem n. petrosus major (M) og chorda tympani (C). N. petrosus major afgår fra facialisknæet (K) i pars petrosa.

 • N. petrosus major

  N. petrosus major, der her er rød, fortsætter gennem canalis pterygoideus til ggl. pterygopalatinum (G) i fossa pterygopalatina. Igennem kanalen følges den med den sympatiske rod til gangliet, n. petrosus profundus (P). De kommer fra det sympatiske plexus omkring a. carotis interna (A). I ggl. pterygopalatinum afbrydes kun de parasympatiske tråde.

 • ggl. pterygopalatinum

  Neuriterne fra de multipolare celler i ggl. pterygopalatinum går til gl. lacrimalis (L), gll. nasales (N) og gll. palatinae (P). De parasympatiske tråde følger ggl. pterygopalatinums grene.

 • ggl. pterygopalatinum

  Den sensitive rod til ggl. pterygopalatinum (G) er nn. sphenopalatini (S). De går fra n. maxillaris (M) i fossa pterygopalatina til gangliet (G). Nn. sphenopalatini benyttes endvidere som transportvej for parasympatiske tråde, der er tegnet røde, og som skal til gl. lacrimalis. De parasympatiske tråde fra ggl. pterygopalatinum (G) går igennem nn. sphenopaIatini til n. maxillaris og videre gennem n. zygomaticus (Z).

 • Anastomose

  Fra n. zygomaticus (Z) går de parasympatiske tråde via en anastomose (A) til n. lacrimalis (L) og derfra til tårekirtlen.

 • Det samlede forløb for sekretorerne til gl. lacrimalis

  Her er det samlede forløb for sekretorerne til gl. lacrimalis. Længst til højre nucl. salivatorius superior, derfra n. intermedius og n. petrosus major, den sidste fra facialisknæet (K) til ggl. pterygopalatinum (G) hvor der er synapse. Derefter nn. sphenopalatini, n. maxillaris (M), n. zygomaticus, anastomosen og n. lacrimalis (L).

 • Chorda tympani

  De parasympatiske tråde i chorda tympani (C) går til ggl. submandibulare ved den røde pil, hvor de afbrydes. Neuriterne fra de nye nerveceller går til gl. submandibularis og gl. sublingualis.

 • Den sensitive og sympatiske rod går ubrudt igennem gangliet

  Den sensitive rod til ggl. submandibulare kommer fra n. lingualis (N). Den sympatiske fra et sympatisk plexus omkring a. facialis (A). Den sensitive og sympatiske rod går ubrudt igennem gangliet (grøn plet).

 • De parasympatiske tråde i n. glossopharyngeus

  De parasympatiske tråde i n. glossopharyngeus (G), går gennem n. tympanicus (T) via trommehulen og videre i n. petrosus minor (M) til ggl. oticum (O). Her er der synapse med små multipolare nerveceller.

 • N. vagus

  En undtagelse fra denne regel er n. vagus. Her afbrydes trådene i nerveceller, der ligger spredt i organerne. Nervecellerne er ikke samlet i ganglier.

 • Trådene i disse to rødder går ubrudt igennem gangliet

  Ggl. oticum (O) ligger på medialsiden af n. mandibularis ved den sorte pil. De parasympatiske tråde fra gangliet går til gl. parotidea (P) via n. auriculotemporalis ved den grønne pil. Ggl. oticum får sin sensitive rod fra n. mandibularis ved spidsen af den sorte pil og sin sympatiske rod fra et plexus omkring a. meningea media (A). Trådene i disse to rødder går ubrudt igennem gangliet.

 • Præganglionære

  De tråde, der går fra parasympatiske kerner (K) til ganglier (G) kaldes præganglionære.

 • N. vagus er den største parasympatiske nerve

  N. vagus er den største parasympatiske nerve. Det betyder også, at dens kerne som vist til højre er den største. Kernen er nucleus dorsalis motorius n. vagi. Den er langt større end de tre andre parasympatiske kerner.

 • Forskellig længde

  De præganglionære tråde har forskellig længde i det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Øverste del af tegningen viser en sympatisk præganglionær tråd. Den er kort. Den går fra lateralhorn til et sympatisk ganglion i grænsestrengen. Nederste del af tegningen viser, at en præganglionær tråd er lang i det parasympatiske nervesystem. Den går fra kernen (K) til det parasympatiske ganglion (G) eller for vagustrådenes vedkommende til organet (O).

 • Usædvanligt lange præganglionære tråde

  De præganglionære tråde er usædvanligt lange for vagus’ vedkommende. De strækker sig fra kernen, der ses øverst, til små multipolare nerveceller i de organer, hvor de danner synapse. De længste tråde går fra nucl. dorsalis motorius og næsten til flexura coli sinistra, som vist her.

 • Edinger-Westphal’s kerne

  De parasympatiske tråde fra Edinger-Westphal’s kerne løber i n. oculomotorius til ggl. ciliare (C). Gangliet ligger bag øjeæblet. Her danner trådene synapse med små multipolare nerveceller. Neuriterne fra disse celler fortsætter til øjeæblet.

 • Rami cardiaci

  Tråde fra n. vagus til hjertet går igennem rami cardiaci (C). De afgår fra n. vagus i halsen og fortsætter til plexus cardiacus (P).

 • PARASYMPATISKE NERVESYSTEM – 2. trin

  Manuskript nr. 02 / dias 256 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Parasympatiske nervetråde

  Parasympatiske nervetråde udspringer fra kerner i hjernestammen ved de øverste røde pile, og fra rygmarvens sacraldel ved de nederste røde pile. Udspringet er craniosacralt i modsætning til det sympatiske nervesystems udspring, der ses på tegningen til højre. Her er udspringet thoracolumbalt.

 • Edinger-Westphal’s kerne

  Den parasympatiske kernerække i hjernestammen er Edinger-Westphal’s kerne (EW) øverst i mesencephalon. Nucleus salivatorius superior (ved SS) ligger i pons nær facialiskernen. (SI) angiver nucleus salivatorius inferior, der ligger umiddelbart under superior, og endelig (V), der angiver nucleus dorsalis motorius n. vagi. De parasympatiske tråde, der har trofisk centrum i disse kerner, løber perifert.

 • Parasympatiske ganglier

  De parasympatiske tråde, der kommer fra de tre øverste kerner, går perifert til et parasympatisk ganglion. De røde pile peger frem mod de parasympatiske ganglier.