• LEDNINGSBANER    1. trin, lektion 2

  Manuskript nr. 263 / dias 44 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Hjernebarken

  Dette er en stærk forenklet model af hjernen. Pilen peger på hjernebarken.

 • Thalamus

  Dybere i hjernen ligger thalamus, der er en vigtig mellemstation for de sensitive ledningsbaner.

 • Subcorticale kerner

  Endnu dybere ligger forskellige subcorticale kerner. De hører til det motoriske system, her vises blot en enkelt repræsentant. Det kunne fx være nucleus ruber.

 • Bagstrengskerner

  I medulla oblongata ligger bagstrengskerner, der er mellemstation for visse sensitive ledningsbaner. En enkelt kerne er vist nederst.

 • Pedunculi cerebellares

  Nogle ledningsbaner går til lillehjernen, der her er vist ved pilen. De tre streger, der fører fra lillehjernen til hjernestamme er pedunculi cerebellares; der er en øvre og en midterste og en nedre. Det var hjernemodellen.

 • En ledningsbane er en kæde af neuroner

  En ledningsbane er en kæde af neurone. Denne bane består kun af to neuroner. Det er en sensitiv bane, idet impulsen går fra huden (h) til højre og i pilene retning. Første neuron består af en pseudounipolar nervecelle med en udløber til huden og en udløber centralt i pilene retning. Den centrale udløber danner synapse med andet neuron i neuronkæden. Andet neuron består af en multipolar nervecelle symboliseret ved en rød klat og en streg.

 • Ledningsbane

  Denne ledningsbane består af tre neuroner. De nummereres i impulsretningen. Første neuron strækker sig fra huden til synapsen. Andet neuron strækker sig mellem de to synapser og tredje neuron fra sidste synapse og til hjernebarken øverst til højre. Et neuron er altså ikke identisk med en nervecelle. Nervecellen er neuronets trofiske centrum og en vigtig del af neuronet, men når man taler om neuron mener man både nervecelle og udløber.

 • Sensitiv ledningsbane

  Her har vi samme ledningsbane som før. Den er sensitiv og består af tre neuroner. Impulsen går i pilenes retning og synapserne nummereres i impulsretningen ligesom nerverne. På tegningen er synapserne vist med romertal. Første synapse dannes mellem neuriten fra den pseudounipolare nervecelle, og den multipolare nervecelle i neuron nr. 2. Anden synapse dannes mellem neuron nr. 2 og neuron nr. 3.

 • Sensitiv ledningsbane

  Nu tegner vi en sensitiv ledningsbane ind på den primitive hjernemodel. Modellen er suppleret med et tværsnit af medulla spinalis nederst. Her vises kun første neuron. Første neuron har trofisk centrum i en pseudounipolar nervecelle i et spinalganglion. Neuriten går til baghornet, hvor den ender. Dendriten kommer fra periferinen, mod højre på tegningen. Det var første neuron.

 • Tractus spinocerebellaris

  Andet neuron har trofisk centrum i baghornet i en multipolar nervecelle; her ligger synapsen mellem første og andet neuron. Neuriten fra baghornscellen går til den hvide substans i sidestrengen i samme side. Den ascenderer gennem sidestrengen til hjernestammen. Den forlader hjernestammen igennem den øverste lillehjernestilk og går til lillehjernen, hvor den ender, idet den danner synapse med en nervecelle i lillehjernens bark. Da banen gennemløber medulla spinalis og går til lillehjernen, kaldes den tractus spinocerebellaris.

 • Ledningsbane

  Vi konstruerer en ny bane og begynder igen med første neuron. Neuriten ender i baghornet. Trofisk centrum er den pseudounipolare celle i spinalgangliet.

 • Tractus spinocerebellaris

  Andet neuron strækker sig fra baghornet til cerebellum. Trofisk centrum for andet neuron er en multipolar celle i baghornet. Neuriten ascenderer gennem sidestrengen i samme side til hjernestammen. Den forlader hjernestammen længere nede end den foregående idet den går igennem nederste stilk til lillehjernen. Denne bane hedder ligesom den forrige tractus spinocerebellaris.

 • Spørgsmål

  Svaret på dette spørgsmål skal indeholde oplysning om celletypen og cellers beliggenhed. Altså: Hvilken slags celle og hvor er trofisk centrum? Se næste billede.

 • Svar

  Første neuron har trofisk centrum i en pseudounipolar nerve celle i et spinalganglion. De vises øverst. Andet neuron har trofisk centrum i en multipolar nervecelle i et baghorn. De vises nederst.

 • Ledningsbane

  Vi konstruerer endnu en ledningsbane. Første neuron har som før trofisk centrum i spinalgangliet i en pseudounipolar nervecelle; der er synapse med en multipolar celle i baghornet.

 • Ledningsbane

  Synapsen vises her. Andet neuron har trofisk centrum i en multipolar celle i baghornet, og neuriten går til sidestrengen i den anden side, idet den krydser midtlinien. Den ascenderer gennem sidestrengen i modsat side og går til thalamus. Her har den synapse.

 • Spørgsmål

  tredje neuron har trofisk centrum i thalamus og neuriten fortsætter til hjernebarken. Denne bane har med andre ord tre neuroner. Hvor strækker første neuron sig fra og til? Hvor har første neuron trofisk centrum? Hvor er trofisk centrum for andet neuron?

 • Svar

  Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra overfladen til baghornet. Hvor har første neuron trofisk centrum? I spinalgangliet og cellen er pseudounipolar. Hvor er trofisk centrum for andet neuron? Baghorn.

 • Spørgsmål

  Hvor strækker andet neuron sig fra og til? Hvor i medulla spinalis løber andet neurons neurit? Hvor er trofisk centrum for tredje neuron? Hvor strækker tredje neuron sig fra og til?

 • Svar

  Hvor strækker andet neuron sig fra og til? Fra baghorn til thalamus. Hvor i medulla spinalis løber andet neurons neurit? I sidestrengen. Hvor er trofisk centrum for tredje neuron? I thalamus Hvor strækker tredje neuron sig fra og til? Fra thalamus til cortex. Banen kaldes tractus spinothalamicus. Navnet hentyder til at, den løber i medulla spinalis og har synapse i thalamus. Altså tractus spinothalamicus.

 • Spørgsmål

  Vi konstruerer en ny ledningsbane. Vi begynder med første neuron. Det har trofisk centrum i en pseudounipolar nervecelle i et spinalganglion. Neuriten vokser som sædvanlig ind i medulla spinalis men i stedet for at ende i den grå substans i medulla spinalis går den ind i den hvide substans i bagstrengen. Her er der naturligvis ikke mulighed for synapse. Neuriten ascenderer derfor gennem bagstrengen til en bagstrengskerne. Den ligger i medulla oblongata og erstatter baghornet. Hvor strækker første neuron sig fra og til?

 • Svar

  Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra overfladen til bagstrengskernen. Det vil altså sige, at vi i medulla spinalis kun finder første neuron.

 • Ledningsbane

  Her ses andet neuron, der strækker sig fra bagstrengskernen til thalamus. Vi har ingen synapse i rygmarven men først i bagstrengskernen. I rygmarven findes kun det primære eller første neuron.

 • Spørgsmål

  tredje neuron strækker sig fra thalamus til hjernebark. Det har trofisk centrum i thalamus. Der er to synapser i denne ledningsbane. Hvor ligger synapse nr. 1 ? Hvor ligger anden synapse i banen?

 • Svar

  Hvor ligger synapse nr. 1 ? I en bagstrengskerne, der erstatter et baghorn. Hvor ligger anden synapse i banen? I thalamus. Denne bane kaldes en bagstrengsbane, idet den i rygmarven er placeret i bagstrengen. Den kaldes endvidere en primær sensitiv bane, fordi den i rygmarven kun er repræsenteret af det første eller primære neuron. Andet neuron begynder ikke før i medulla oblongata i bagstrengskernen. Altså: bagstrengsbane eller en primær sensitiv bane.

 • Spørgsmål

  Til beskrivelse af en motorisk bane bruger vi den simple hjernemodel. Første neuron begynder i cortex, hvor cellen ligger. Cellen er pyramideformet som vist på tegningen. Neuriten går igennem telencephalon og hele hjernestammen til medulla spinalis. Første neuron ender i forhorn. Neuriten fra pyramidecellen i hjernebarken krydser midtlinien undervejs. Det kan være i medulla oblongata eller først i medulla spinalis. Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane?

 • Svar

  Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane? Det når fra hjernebark til forhorn.

 • Pyramidebane

  Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane? Det når fra hjernebark til forhorn.Her er andet neuron tegnet på. Det strækker sig fra forhorn til muskel. I forhornet ligger neuronets trofiske centrum, en multipolar forhornscelle. Den motoriske bane består af to neuroner med synapse i forhornet. Denne banetype kaldes pyramidebane, og det er den vigtigste motoriske ledningsbane hos mennesket.

 • Motorisk bane

  Vi konstruerer en anden form for motorisk bane. Den udgår fra den subcorticale kerne. Cellen i kernen er multipolar, og neuriten descenderer gennem hjernestamme og medulla spinalis til forhornet, hvor den danner synapse.

 • Motorisk bane

  Anden neuron strækker sig fra forhornet til muskler. Denne form for motorisk ledningsbane er i princippet bygget som pyramidebanen, men trofisk centrum for første neuron ligger ikke i hjernebarken, men i en subcortical kerne.

 • Sensitive ledningsbaner

  Vi rekapitulerer princippet for sensitive ledningsbaner og vælger den type bane, der strækker sig mellem overfladen til højre og hjernebarken øverst. Første neuron har trofisk centrum i et spinalganglie i en pseudounipolar nervecelle. Neuronet strækker sig fra overfladen og til synapse med en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Hvor kan synapsen markeret romertal I være placeret? Er der andre muligheder, når det drejer sig om sensitive ledningsbaner?

 • Svar

  Hvor kan synapsen markeret romertal I være placeret? I et baghorn eller i en bagstrengskerne. Er der andre muligheder, når det drejer sig om sensitive ledningsbaner? Nej.

 • Spørgsmål

  Hvor er andet neuron? Hvor strækker første neuron sig fra og til?

 • Svar

  Hvor er andet neuron? Det strækker sig fra baghorn eller fra bagstrengskerne og til thalamus for denne banetypes vedkommende. Anden synapse markeret romertal II ligger i thalamus. tredje neuron med trofisk centrum i thalamus strækker sig til cortex. Modellen for en pyramidebane. Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra hjernebark til forhorn.

 • Spørgsmål

  Hvilken slags celle er trofisk centrum for første neuron? Hvor ligger trofisk centrum for andet neuron?

 • Svar

  Hvilken slags celle er trofisk centrum for første neuron? En pyramidecelle, der er en form for multipolar nervecelle, Hvor ligger trofisk centrum for andet neuron? I forhornet, det er en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Her er en model for en motorisk ledningsbane, der udgår fra en subcortical kerne. Trofisk centrum for første neuron ligger i kernen. Hvad markerer 1-tallet?

 • Svar

  Hvad markerer 1-tallet? Det markerer den eneste synapse, der findes i banen. Den ligger i forhornet.