• Foramen ovale

  viser to snit af atrieskillevæggen, og snittene er lagt, så man har ramt foramen ovale. Til venstre vises lukning af atrieskillevæggen, og til højre vises atrieskillevæggen, når der er åbnet igennem foramen ovale. Dette er en vigtig detalje til forståelse af fostrets kredsløb og til forståelse af, hvad der sker i hjertet umiddelbart efter fødslen, når lungerne begynder at fungere. Gennem foramen ovale løber blodet i fosterlivet fra højre til venstre forkammer, som vist med pilen til højre, og det sker som allerede nævnt, ved at klappen (SP) af blodtrykket presses til side. (fortsættes)

 • Foramen ovale

  Ved fødslen træder lungerne i funktion. Det betyder, at de får meget blod og skal aflevere en tilsvarende mængde. Blodet fra lungerne går til hjertet gennem lungevener, der tømmer sig i venstre forkammer. Når lungerne tømmer en rigelig blodmængde i venstre forkammer, stiger trykket i forkammeret. Derved presses den gule klap ind over foramen ovale, og så har vi situationen, som er vist til venstre. (fortsættes)

 • Foramen ovale

  Da lungerne som bekendt efter fødslen kommer til at fungere permanent og derfor modtager store blodmængder og skal aflevere tilsvarende store mængder, så vil det sige, at trykket i venstre forkammer vedblivende er stort, og det vil igen sige, at den gule klap konstant ligger over foramen ovale, og efterhånden vokser den fast til kanten af foramen ovale, og så er udviklingen helt afsluttet med en fuldstændig skillevæg mellem højre og venstre forkammer.

 • Tværsnit

  Billedet viser, at det ikke alene er det fælles forkammer og det fælles hjertekammer, der deles i to dele, men det gælder også arteriestammen, der går til hjerterøret. Vi ser her to tværsnit gennem hjerterørets arterielle ende. Opdelingen af dette arterierør sker ved, at to kamme (mærket in) vokser mod hinanden og derved opstår aorta (AT) og truncus pulmonalis (P). Aorta kommer til at stå i forbindelse med venstre hjertekammer og truncus pulmonalis med højre hjertekammer, så betyder det, at opdelingen af hjerterørets arterielle ende simpelthen svarer til opdelingen af det fælles hjertekammerafsnit. (fortsættes)

 • Tværsnit

  Skal man meget kort rekapitulere hjertets udvikling, kan man sige, at der er det oprindelige lige rør med en arterie i den ene ende og vener i den anden. Først dannes udvidelser, røret bøjes som et S og vrides. Det fælles forkammerafsnit kommer til at ligge over det fælles hjertekammerafsnit. Dernæst opdeles de fælles rum, så vi får fire kamre, to forkamre, der hele fosterlivet igennem står i forbindelse med hinanden gennem foramen ovale, og et højre og et venstre hjertekammer. En tilsvarende opdeling finder sted af den arteriestamme, der går til det primitive hjerterør. Derved dannes truncus pulmonalis og aorta.

 • Udviklingsstadier

  På figurerne ses enkeltstadier i hjertets udvikling (organogenese). Allerede 15 dage efter befrugtning ses prækardiale celler. På dette trin er er det embryonale hjerte et rør der er delt i begge ender. De første pulsationer i det primitive cirkulatoriske system starter ca. 22 dage efter befrugtning. (fortsættes)

 • Bøjning

  Figuren viser stadigvæk hjerte-anlæggene forfra. Nu bøjes hjerte-anlægget i billedets plan således, at forkammerafsnittet (A) ligger ved siden af hjertekammeratsnittet (V). På figuren til højre nærmer veneafsnittet (S) sig arterien til hjerterøret markeret (T) og (B).

 • Udviklingsstadier

  I det primitive hjerte er rørets ender fixerede og under hjertets længdevækst er det derfor tvunget til at bøje og vi ser det bliver drejet rundt som et S indeni perikardialsækken. Hjerterørets længde fordobles fra dag 22 til dag 24. I dag ved vi at forskellige væksthastigheder er baggrund for lokale udvidelser langs røret,- og dermed grundlag for hjertets organogenese.

 • Bøjning

  Her ses bøjningen i forenklet form. Vi ser stadigvæk hjerterøret forfra. Første billede viser det lige rør, andet billede viser bøjningen af den venøse ende i forhold til den arterielle og tredje billede viser denne bøjning fortsat. Skal man udtrykke det kort, kan man sige, hjerterøret er blevet S-formet. Det, der nu sker er, at højre del af S’et, det vil altså sige forkammer og veneafsnit, det vil igen sige, det der ligger til højre for 3-tallet på tegningen, nu føres ind bag venstre del af S’et. Før vi går til næste billede rekapitulerer vi lige at højre del af S’et, d.v.s. forkammer og veneafsnit, altså det der ligger til højre for 3-tallet på tegningen, skal du nu forestille dig bliver ført ind bag venstre del af S’et.

 • Animation

  Her ses en animation, der viser hjertets samlede udvikling fra hjerterøret og til udvikling af det færdige organ .

 • Bøjning og drejning

  Her ser vi hjerterøret på tegning 4 efter at forkammerafsnittet er vredet ind bag hjertekammerafsnittet. 5 er blot en videreførelse af 4, og 6 er den midterste tegning, altså 5, set fra venstre side. Som det frem går, er hjerterøret stadig S-formet, men S’et ligger bare i et andet plan end det oprindelige.

 • Referencer

  E. Christoffersen & H. Løvschall: Grundbog i Anatomi, Basismodul. Bind 1 & bind 2 http://www.cpdx.com/healthint/primtube.htm http://cellsalive.com/myocyte.htm

 • Hjerteanlæg

  Dette billede viser præcis det samme som forrige billede, men bare mindre skematisk. Til venstre hjerteanlægget set forfra efter at vridningen af S’et har fundet sted, og til højre ser vi hjerteanlægget fra venstre side, det er altså tegningen til venstre, der ses fra siden. Som det fremgår, ligger det fælles forkammer (A) nu over og bag det fælles hjertekammerafsnit (V), dvs et lodret snit har mulighed for at ramme både det fælles forkammer og det fælles hjertekammer. Det er en vigtig detalje, som vi får brug for på senere billeder, altså at det fælles forkammer (A) ligger over og lidt bag det fælles hjertekammerafsnit (V), og at et passende vertikalt snit vil kunne vise os begge kamre.

 • Opdeling af hjertekamre

  Det viser det samme som billede 6, men nu er der sket en vækst af de enkelte afsnit, og på overfladen anes en opdeling af hjertekammerafsnittet og af forkammerafsnittet. Det er den opdeling, der på et senere tidspunkt vil føre til to forkamre og to hjertekamre, men på dette stadium er den blot antydet.

 • Vertikalt snit

  Billedet viser et vertikalt snit gennem et hjerteanlæg, hvor vi netop har ramt forkammerafsnittet, der er tegnet blåt, og hjertekammeraf-snittet, der er tegnet med rødt. Imellem dem er der en åbning. Den er på dette stadium delt i to, nemlig ostium atrioventriculare dextrum, der ligger til venstre på tegningen, men jo til højre i virkeligheden. Den ligger til venstre for (U) på dette billede. Den anden åbning er ostium atrioventriculare sinistrum, som på billedet ligger til højre for U’et, men som jo altså i virkeligheden er åbningen mellem det vordende venstre forkammer og venstre hjertekammer. (fortsættes)

 • Vertikalt snit

  Det fælles hjertekammer er nu delt af en skillevæg (i) og det fælles forkammer er ligeledes ved at blive delt af en skillevæg, der er vist med gult og grøn farve, dvs. at hjertet fra at bestå af to kamre, nemlig et fælles forkammer og et fælles hjertekammer nu kommer til at bestå af fire. Endnu er de ufuldstændigt adskilt, som det fremgår af tegningen.

 • Vertikalt snit

  Her ses skillevæggene på et senere tidspunkt. Hjertekammerafsnittet er nu fuldstændigt delt i et højre og venstre hjertekammer, det er altså en helt normal og afsluttet udvikling, men forkammer-skillevæggen er endnu ikke fuldstændig og bliver ikke fuldstændig i fosterlivet. På tegningen her har den udviklet sig yderligere. Den består af to plader, den ene er vist med gul og den anden med grøn farve. Den grønne plade, der ligger til højre i virkeligheden, og altså til venstre på tegningen, da vi ser forfra, indeholder en stor åbning (mærket O) åbningen hedder foramen ovale.(fortsættes)

 • Vertikalt snit

  Det vil altså sige, at der er en meget bred forbindelse mellem højre og venstre forkammer. Denne åbning kan lukkes af den gule plade, den kan bøjes fra side til side og kan derved fungere som klap. Det, der regulerer klappens stilling, er blodtrykket i de to forkamre. I det øjeblik, trykket er størst i højre forkammer og altså til venstre på billedet, så presses den gule plade i venstre forkammer og blodet strømmer frit fra højre til venstre forkammer. Hvis trykket stiger i venstre forkammer, lukker pladen til og der går ingen blod fra venstre til højre.

 • Atrieskillevæg

  Billedet viser atrieskillevæggen fra højre side. Vi forestiller os, at vi står i højre forkammer. Foramen ovale er hullet i den grønne plade. Vi kan ikke se igennem det, fordi det er dækket af den gule plade (SP), der på dette tidspunkt lukker hen over foramen ovale og dermed lukker for blodstrøm i begge retninger.

 • HJERTETS UDVIKLING

  Manuskript nr. 165 / dias 031, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Hjerterøret

  Figuren til venstre viser, at det primitive hjerteanlæg er et rør. Dette rør står opadtil i forbindelse med en arterie og nedadtil med nogle vener. Figuren til højre viser, at hjerterøret på et lidt senere trin får flere udvidelser. De to vigtigste er det fælles hjertekammer (V) og det fælles forkammer (A), der ligger tæt ved siden af hinanden og har forbindelse med hinanden. (T) markerer arterieafsnittet og (S) veneafsnittet.