• Spørgsmål

  Spm: Vi kigger her direkte på hjertets basis, hvor der er klippet noget mere af de store kar. Hvad er A?

 • Svar

  Svar: Aorta fra ventriculus sinister.•Spm: Hvad er Y og Z?

 • Svar

  Svar: De to grene af truncus pulmonalis. •Der er fire lungevener markeret E. De går ind i venstre forkammer der er gult. Der er to hulvener, v. cava superior, der er markeret U, og inferior, der er markeret I. De går til højre forkammer, der udgør en mindre del af basis.

 • Spørgsmål

  Her er det meste af forvæggen fjernet, så vi ser ind i hjertets indre. Endvidere er der åbnet til flere af de store kar. •Spm: Hvilke kar er åbnet ved U?

 • Svar

  Svar: V. cava superior. •Spm: Hvilket kar er åbnet lige under bogstavet N?

 • Kegleform

  Hjertet har form som en affladet kegle. Keglens basis er opad. Det er her de store kar findes. Apex vender nedad og ligger omtrent lige langt fra bogstaverne Z og I. Hjertet har tre flader. Vi kigger ind på forfladen, og kan skimte lidt af venstre flade ved Z.

 • Svar

  Svar: Det er truncus pulmonalis. I den del af arterien, der er åbnet står der et X. Aorta er åbnet lige under bogstavet, A.

 • Forflade

  Her er hjertets forflade, venstre flade ligger bag Z og markeres yderligere af N med pile. Højre forkammer er grønt og venstre er gult. Hvert forkammer har en udvidelse, hjerteøret. Højre hjerteøre er markeret F og venstre hjerteøre U. Hjerteørerne ses bedst forfra som her. Forkamre og hjertekamre adskilles fra hinanden af en fure, der er tegnet rød og markeret O. Den ses umiddelbart under hjerteørerne. Det er kransfuren, sulcus coronarius. Mellem de to hjertekamre, G og Z, findes også en fure. Den er længdegående og markeret J. Den kan følges fra kransfuren ned mod hjertespidsen, A. Forfladen, som vi kigger på, er konveks. Det gælder endnu mere udpræget venstre flade ved N.

 • Valva atrioventricularis sinistra

  Åbningen mellem venstre for- og hjertekammer hedder ostium atrioventriculare sinistrum. Åbningen kan lukkes af en klap, valva atrioventricularis sinistra, den minder om klappen i højre side, men består kun af to flige. Vi har nu isoleret klappen med de to flige, der kan lukke for åbningen. •Åbningen ses opadtil. Den er lukket, idet de to flige har lagt sig mod hinanden, det fremgår af den tværgående linie i den ovale åbning. Fladen af den ene flig vender ud mod os og er markeret F. Hver flig minder om et trekantet stykke stof, der er sat fast på en ring, den svarer til kanten af åbningen. Når de to flige lægger sig mod hinanden som her, lukkes åbningen i ringen.

 • Forflade

  Opadtil ses de store kar. Fra hjertet afgår to store arterier. Den ene er markeret A. Det er legemspulsåren, aorta. Den anden er truncus pulmonalis, der er markeret R. Den begynder dog i det lyseblå et godt stykke under bogstavet. Til hjertet går øvre hulvene, U. Det er v. cava superior. Endvidere nedre hulvene, v. cava inferior, der er markeret I. Lungevenerne ses ikke på billedet.

 • Valva atrioventricularis sinistra

  Det er imidlertid vigtigt, at fligene styres. Det sker ved hjælp af de mange senestrenge, markeret N, der går fra fligene ned til fremspring på hjertevæggen. Fremspringene er her isoleret og et er markeret Z. Hvis senestrengene går i stykker, risikerer man at fligene svipper igennem ringen og op i forkammeret. Det betyder, at blodet fra hjertekammeret vil pumpes tilbage i forkammeret, hvor det lige kommer fra. Det ville være en alvorlig form for klapfejl. Fremspringene på hjertevæggen er muskler, der kan trække sig sammen og derved stramme senestrengene. Senestrengene hedder chordae tendineae, og muskelfremspringene mm. papillares. Lukningen af åbningen, der etableres ved at fligene presses mod hinanden, skyldes trykstigningen i hjertekammeret, når blodet skal pumpes ud i arteriesystemet. Når trykket igen falder i hjertekammeret, går fligene fra hinanden og blodet fra forkammeret kan løbe ned i hjertekammeret.

 • Bagflade

  De farvede områder, Z og G danner hjertets bagflade. Det er den flade, der hviler mod diafragma, og som næsten er plan. Z er venstre, og G højre hjertekammer. Sulcus coronarius fortsætter fra forfladen om på bagfladen, hvor den stadig adskiller forkamre fra hjertekamre. På bagfladen findes ligesom på forfladen en længdegående fure, I, mellem højre og venstre hjertekammer. Det grå område over sulcus coronarius, der er markeret O, er hjertets basis med de store kar.

 • Referencer

  E. Christoffersen & H. Løvschall: Grundbog i Anatomi, Basismodul. Bind 1 & bind 2 •http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/CVHTML/CV001.html

 • Bagflade

  A er aorta. N er højre gren af truncus pulmonalis og G er venstre. Venstre forkammer modtager lungevererne, der er markeret E på begge sider. Højre forkammer modtager de to vv. cavae. Superior er markeret U, og inferior er markeret I. Bogstavet står i venens lumen. Højre forkammer, der er det grønlige område, udgør en mere beskeden del af hjertets basis end venstre.

 • Et hulorgan

  Hjertet er et hulorgan, hvis vægge hovedsagelig består af muskler. På dette frontalsnit ses hjertets fire hulrum. Der er to forkamre: H er højre og F er venstre. Der er ligeledes to hjertekamre, D er højre og V er venstre. Læg mærke til, at der er forbindelse fra H til D og fra F til V.

 • Hjertehalvdele

  Højre forkammer er åbnet og markeret F og venstre forkammer G. Hjertet består af to adskilte halvdele, en højre og en venstre, der hver består af et forkammer og et hjertekammer. Højre hjertehalvdel modtager veneblod fra kroppen gennem øvre og nedre hulvene der tømmer sig i højre forkammer, hvorfra blodet gennem åbningen R, går ned i højre hjerte kammer og derefter ud gennem truncus pulmonalis til lungerne, hvor det iltes. Det vil sige, at højre hjerte halvdel er venøs, idet den modtager veneblod og sender veneblod videre. •Venstre hjertehalvdel er arteriel idet venstre forkammer modtager iltet blod gennem lungevenerne. Blodet går igennem åbningen, M, ned i venstre hjerte kammer, Z, og pumpes ud i aorta, A. Normalt er der ingen forbindelse mellem højre og venstre forkammer eller mellem højre og venstre hjertekammer.

 • Tværsnit

  Her er et tværsnit gennem de to hjertekamre. Venstre, V, er nærmest cirkulær af omkreds, mens højre hjertekammer, D, er halvmåneformet. Tegningen viser, at hjertevæggen, M, væsentligst består af muskulatur. Det ses også, at væggen i venstre side er meget tykkere end i højre side. Dette skyldes, at modstanden i venstre side er meget større end i højre, da blodtrykket er højere i den arterielle del af karsystemet og musklerne derfor skal yde et større stykke arbejde.

 • Højre for- og hjertekammer

  Højre forkammer eller atrium dextrum, F, er nærmest kubisk. V. cava superior og inferior munder gennem åbninger, som ikke er forsynet med klapper. Åbningen mellem forkammer og hjertekammer, R, er derimod forsynet med en klap. Åbningen hedder ostium atrioventriculare dextrum. Klappen, der består af tre flige, kaldes valva atrioventricularis dextra.•Højre hjertekammer eller ventriculus dexter, der er markeret Y er en tresidet pyramide med spidsen nedad mod hjertespidsen. I basis af pyramiden findes to åbninger. Den ene er ostium atrioventriculare dextrum, R, og den anden er ostium pulmonale, X. Den sidste fører fra hjertekammeret ud i truncus pulmonalis. I ostium pulmonale findes tre lommeformede klapper, hvoraf der peges på to med pile fra x. Altså to åbninger i basis af det pyramideformede højre hjertekammer.

 • Venstre for- og hjertekammer

  Venstre forkammer, G, eller atrium sinistrum ligner atrium dextrum, men modtager fire lungevener, to højre og to venstre. De venstre er markeret W og i forkammerets indre kan man ane fire åbninger, to til venstre og to til højre for bogstavet G. Der er ingen klapper ved lungevenernes indmunding i forkammeret. •Fra forkammeret løber blodet ned i venstre hjertekammer, ventriculus sinister markeret med Z.

 • Furer

  Furerne på hjertets forflade er optrukne røde linier. De stiplede røde linier angiver furerne på hjertets bagflade. Kransfuren danner næsten en ring. Den er kun afbrudt på forfladen ved truncus pulmonalis’ afgang.

 • Cor

  Hjertet, cor, pumper blod ud i arteriesystemet fra den arterielle del der er rød på tegningen. Blodet vender tilbage til den venøse del, der er mørkfarvet.

 • Hjertet

  funktion: at pumpe blod ud i karsystemet •form: affladet kegleform med basis opad-bagud •vægt: ca. 300g •farve: rødbrun •konsistens: afhænger af muskelkontraktion •overfladen: glat og blank •relation: mediastinum medium, mellem lungerne hviler på diafragma •flader: basis, forflade, bagflade, venstre flade, apex

 • Mediastinum

  Her er et sagittalsnit gennem brysthulen. Rygsøjlen er til højre på tegningen og brystbenet til venstre. Nederste linie, U, er diafragma. Ved den øverste stiplede linie ligger øvre indgang til brysthulen. Den nederste stiplede linie markerer grænsen mellem mediastinum superius, der er farvet grøn og Mediastinum inferius, der udgør resten af mediastinum indtil diafragma. Mediastinum inferius deles i anterius, medium og posterius. Mediastinum anterius er farvet lyserød. Den er ganske smal. Mediastinum posterius er vist med orange farve, og Mediastinum medium, E, er rød. Den indeholder hjertet, H. Hjertet er omgivet af hjerteposen, pericardium. Det er den sorte linie, P, der dækker hjertets overflade.

 • Projektion

  Her ses hjertets projektion, J, frem på forreste brystvæg. Projektionen svarer til nederste del af sternum og et område af cirka samme størrelse til venstre for sternum. Det meste af hjertet ligger til venstre for midtlinien.

 • Relationer

  På et frontalsnit gennem brysthulen vises nogle af hjertets relationer. Hjertet, E, hviler på diafragma, U. Til siderne grænser det op til lunger med lungehinder. Hjertet danner en dyb impression i venstre lunge, S, og en mindre dyb impression i højre lunge, H. Den blå linie, P, omkring hjertet er pericardium.

 • HJERTET – Lektion 1

  Manuskript nr. 282 / dias 083, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet